ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Галина Кундєєва, Ольга Соломка

Анотація


Розглянуто особливості формування продовольчого ринку у зв 'язку з транс­формаційними змінами в економіки країни. Досліджено основні фактори, що визна­чають обсяги попиту та пропозиції товарів на продовольчому ринку: купівельна спроможність населення, ринкова ціна, структура ринку, торговельна політика держави (експорт і імпорт продуктів харчування), державне регулювання ринко­вих відносин.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування і розвитку : моногр. / О. В. Березін - К. : Центр навч. л-ри, 2008. - 184 с.

Гпадій М. В. Формування оптового ринку в Україні /М. В. Гладій. - К. : ННЦ Ін- т аграрної екон., 2007. - 580 с.

Кундєєва Г. О. Вплив рівня диференціації доходів населення на вирішення продовольчої безпеки домогосподарств / Г. О. Кундєєва // Вісник ЗНУ. - 2010. - № 4(8), - С. 98-112.

Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:www. ukrstat.gov. ua.

Соціально-економічне становище домогосподарств України в 2009 році. (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2010/gdn/sdrsd/dod_ 1.htm.

Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://politua.info/index.php?option=com_content&task=view&id=396.

Алле М. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. Эмпирическая очевидность /М. Алле. - М. : ТЕИС, 2003. - 123 с.

Скидан О. В. Продовольча безпека як пріоритет аграрної політики: пробле¬ми інституціоналізаціїДержавне управління:удосконалення та розвиток /О. В. Скидан [Електронний ресурс]. - Режим доступу :

htXp://www. dy. nayka. com. ua/index.php ?operation= 1 &iid= 15.

Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії і практики : навч. посіб. /за заг. ред. B. В. Липчука. - Львів : Новий світ, 2000; Магнолія-плюс, 2003. - 288 с.

Лузан Ю. Я. Розвиток державної підтримки аграрного сектору України в умовах членства в СОТ / Ю. Я. Лузан // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - C. 6.

Дейнеко Л. В. Державне регулювання виробництва та споживання продо¬вольчих товарів в умовах глобалізації / Л. В. Дейнеко, П. М. Купчак // Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів : Матеріали Між нар. наук.-практ. конф., Миколаїв, 2010). - С. 3-7.

Малигіна В. Д Пріоритети національного ринку безпечного продовольства / Малигіна В. Д, Породіна Л. В. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.icp-ua.com/ru/pr%D 1 %96oriteti-nats%D 1 %96onalnogo-rinku- bezpechnogo-prodovoistva.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.