ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ГЛОБАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄС ТА УКРАЇНИ

Тетяна Зінчук

Анотація


Розкрито сучасне бачення процесу глобалізації економіки з позиції впливу на аграрну політику країн ЄС та України. Досліджено питання позитивних і нега­тивних чинників глобалізації в контексті аграрного сектору економіки. Визначе­но головні ознаки реформ Спільної аграрної політики ЄС (САП ЄС). Виявлено проблеми і напрями адаптації вітчизняної аграрної політики до вимог і норм САП ЄС.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сиденко В. Р. Глобализация - европейская интеграция - экономическое развитие: украинская модель / В. Р. Сиденко : 2-х т. Т. 1. : Глобализация и экономическое развитие. - К.: Феникс, 2008. - 376 с.

Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку / [Пасхавер Б. Й., Шубравська О. В., Молдаван Л. В. та ін.]; за ред. акад. УААН Б. Й. Пасхавер ; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2009. - 432 с.

Глобалізація і безпека розвитку : моногр. /[О. Г. Білорус, Д. Г. Лук’яненко та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред. О. Г. Білорус. - К. : КНЕУ, 2001. - 733 с.

Шишков Ю. Глобализация и регионализация мирового хозяйства - две стороны одной медали /Ю. Шишков //Мир перемен. - 2005. - №1. - С. 148-163.

Чухно А. А. Пост індустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України /А. А. Чухно. - К.:Логос, 2003. - 631 с.

Абрамова И. Е. Государственная аграрная политика в условиях модернизационных вызовов /И. А. Абрамова. - Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2007. - 336 с.

Герст П. Сумніви в глобалізації / П. Герст, Г. Томсон.- К. : К.І.С., 2002. - 306 с.

Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге ХХІ столетия. Почему не интегрируются страны СНГ/Ю. В. Шишков. - М. : НП “IIIтысячелетие”, 2001. - 479 с.

Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України / Б. Губський // Економіка України. - 2003. -N95. - С. 19-27.

Лебедев М. М. Мировая политика : учеб. / М. М. Лебедев. - М. : Аспект Пресс, 2003. - 351 с.

Долгов С. И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? / С. И. Долгов. - М. : ОАО изд-во ‘Экон.”, 1998. - 215с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.