ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ЗА ЇХНЮ РЕАЛІЗАЦІЮ

Ольга Новікова, Марина Дейч

Анотація


Визначено проблеми незабезпечення виконання міжнародних зобов’язань України зі сталого розвитку, оцінено його правове забезпечення, обґрунтовано рекомендації та пропозиції з удосконалення системи національної безпеки, дер­жавної, регіональної та промислової політики щодо формування умов досягнен­ня сталого розвитку.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


На меті - сталий розвиток України // Вісник НАН України. - 2007. - № 2. - С. 14-44.

Александров І. О. Стратегія сталого розвитку регіону : моногр. / І. О. Александров, О. В. Половян, О. Ф. Коновалов [та ін.] / НАН України. Інститут економіки промисловості. - Донецьк: Ноулідж, 20іО. - 203 с.

Фоміна М. В. Проблеми сталого економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія / М. В. Фоміна / Міністерство освіти і науки, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. - 359 с.

Данилишин Б. М. Економіка природокористування : підруч. /Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян. - К. : Кондор, 2010. - 465с.

Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку /В. І. Куценко, В. П. Удовиченко. - Чернігів : Вид. Лозовий В. М., 2011. - 656 с.

Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учеб. / под ред. Л. Т. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия). - Сумы : Университет. книга, 2009. - 1120 с.

Устойчивое развитие: теория, методология, практика : учеб. / под ред. Л. Т. Мельника. - Сумы : Университет. книга, 2009. - 1216 с.

Комплексная программа реализации на национальному уровне решений, принятых на Всемирном саммите по устойчивому развитию на 2003¬2015 гг, утвержденная постановлением Кабинетом Министров Украины от 26 апреля 2003 г. № 634 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : htp//www.rada.kiev. ua

Закон України “Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 39. - Ст. 351.

Стратегія національної безпеки України // Модернізація України - наш стратегічний вибір : [щорічне Послання Президента України до Верховної Ради]. - К, 2011. - С. 151-166.

Концепція державної регіональної політики : затв. Кабінетом Міністрів Укра¬їни від 02. 07. 2008 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.minregionbud.gov. ua/ index.php ?id =895

Новий міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 [Еле¬ктронний ресурс]. - Режим доступу : http://bcdst.kiev.ua/index.php/news/1- latest-news/56--iso-26000 (дата зверн. 06. 04. 2011 р.).

Положення про Національну раду зі сталого розвитку України : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 16. 10. 2009 р. № 997 (у ред. Постанови Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2010 р. № 723) // Офіційний ві¬сник України. - 2009. - № 73. - Ст. 2502.

Предпосылки для социальной ответственности. Смысл и выгоды социальной ответственности. Горизонты промышленной политики [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://prompolit.ru/159672 (дата зверн. 06. 05. 2011 р.).

Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України : моногр. / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, Л. В. Шаульська [та ін.]; НАН України, Ін-т еко¬номіки пром-сті. - Донецьк, 2010. - 488 с.

Янчук Н. Д. Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави: теоретико-компаративістський аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.01 /Н. Д. Янчук. - Одеса, 2009. - 20 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.