Цифровий стандарт: нові можливості для трансформації бізнес- процесів в умовах цифровізації

Автор(и)

  • Олександр Бречко Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.058

Анотація

Вступ. Обґрунтовано переваги розробки тавпровадження цифровихстандартів, що можуть покращити якість продукту та послуги, налагодити ефективні процеси взаємодії між бізнес-партнерами та забезпечити конкурентоспроможність суб’єктів господарювання на міжнародному ринку.

Мета. Обґрунтування інституційних та організаційно-методичних підходів до впровадження цифрових стандартів в управлінні бізнесом з урахуванням кращих світових та європейських практик.

Методи. Для досягнення мети проведено компаративний аналіз літературних джерел та практики цифровізації бізнес-процесів та її інституційного супроводу. За допомогою системноготаструктурного аналізу визначено основні характеристики та проведено класифікацію типів цифрових стандартів. З використанням економіко-математичних та статистичних методів запропоновано показники для вимірювання результативності використання цифрових технологій у бізнесі.

Результати. Досліджено   переваги   використання   цифрових   стандартів в організації бізнес-процесів з урахуванням світового досвіду та країн ЄС, налагодженні комунікацій між бізнес-партнерами, покращенні якості продуктів та послуг, забезпеченні конкурентоспроможності на міжнародному ринку товарів та послуг. З метою покращення інформаційно-аналітичного супроводу оцінювання результативності використання цифрових технологій в організації бізнес-процесів запропоновано показники оцінювання процесів цифровізації. Запропоновано підходи до побудови алгоритму проектування, розробки та впровадження цифрових рішень, які сприятимуть підвищенню ефективності їх виконання та зменшенню витрат суб’єктів господарювання..

Перспективи подальших досліджень. Основні положення статті можуть використати вітчизняні суб’єкти господарювання для впровадження цифрових стандартів у бізнес-процеси. подальші дослідження можуть бути спрямовані на вдосконалення управлінських підходів у сфері використання цифрових технологій на мікрорівні у різних секторах економіки.

Ключові слова: цифрова економіка, цифровий стандарт, бізнес-процес, цифрові трансформації.

Біографія автора

  • Олександр Бречко, Західноукраїнський національний університет
    кандидат економічних наук, доцент,  докторант

Посилання

Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. № 4. С. 9–18.

Веретюк C. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51–58.

Добринін А. П., Черних К. Ю. Цифрова економіка – різноманітні шляхи до ефективного застосування технологій. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 4. С. 4–11.

Карчева Г. Т., Огородня Д. В., Опенько В. А. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки. Фінансовий простір. № 3 (27). 2017. С.13–21.

Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместник В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2018. № 1. С. 5–10.

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Електронне фахове видання «Ефективна економіка». 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/1_2018/8.pdf.

Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії. Сучасна зарубіжна соціальна філософія. 1996. С. 362–380.

Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : моногр. Київ : НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2018. 252 с.

Маслов А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. Київ : Аграр Медіа Гр., 2012. 432 с.

Желюк Т. Л. Цифрова економіка в системі пріоритетних цілей публічної політики. Цифрова економіка: тренди та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 25 жовт. 2018 р.]. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 340 с. С.71–74.

Zhukovska, A., Brechko, O., Zheliuk, T., Chygur, O., Shushpanov, D., Nytka, O. Information System and Technologies in the Health Care Management. 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (26-28 September, 2022). Spišská Kapitula, Slovakia, 2022. pp. 249-254. https:// doi.org/10.1109/ACIT54803.2022.9913132

ДСТУ 1.8:2022 «Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизації». URL: http://uas.gov.ua/standardization/ prohrama-robit-z-natsionalnoi-standa.

European Standards – EN – Technical standards. URL: http://ec.europa.eu/growth/ single-market/european-standards/digital-standards_uk

Доповідь про світовий розвиток «Цифрові дивіденди». Група Всесвітнього банку. URL: http://documents.worldbank.org/

European Patent Office, EPO. URL: http://www.epo.org/searching-for-patents/ helpful-resources/espacenet/classifications/ecla.html

Jakob Edler, Stefano Pogutz, Daniel Welch. The role of standardization in sustainability transitions: A systematic review of academic literature, Research Policy. 2021. P. 104–117.

Dąbrowski, M., Nazakis, J. K. Digital transformation, standardization and industrial policy: A comparative analysis of China and the European Union, Technological Forecasting and Social Change. 2021. P. 34–45.

Digital Standards: Metrics for Measuring Progress in the Digital Age.URL: http:// www.brookings.edu/research/digital-standards-metrics-for-measuring-progress-in- the-digital-age/

Завантаження

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Бречко, Олександр. “Цифровий стандарт: нові можливості для трансформації бізнес- процесів в умовах цифровізації”. Вісник Економіки, no. 2, July 2023, pp. 58-73, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.058.