Теоретичні засади податкової політики в Україні: принципи, рівні та моделі

Автор(и)

  • Олег Скаско Національний університет «Львівська політехніка»
  • Ірина-Людмила Могила Національний університет "Львівська політехніка"

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.083

Анотація

Вступ. Державна податкова політика – одна з найважливіших частин економічної політики держави, оскільки вона безпосередньо впливає на стан національної економіки та якість життя громадян. податкова політика підприємств передусім спрямована на забезпечення розвитку вітчизняного ринку, зміцнення конкурентоспроможності українських підприємств та стимулювання підприємницької активності.

Дослідження побудови державної та податкової політики підприємств є дуже актуальним завданням, оскільки вона прямо впливає на економічний розвиток країни та на якість життя її громадян. Особливо важливими є дослідження в галузі реформування податкової системи, що охоплює спрощення процедур сплати податків, зменшення податкового тягаря для бізнесу та забезпечення ефективності використання державних фінансових ресурсів. Дослідження побудови державної податкової політики та податкової політики підприємств – дуже важливе завдання, оскільки допомагає стабілізувати економічний стан підприємства.

Мета. Мета статті – систематизувати теоретичні підходи в частині побудови державної податкової політики та податкової політики підприємств і напрацювати механізми податкового регулювання.

Методи. Для досягнення мети, визначеної в дослідженні, використовуються загальнонаукові методи: індукції та дедукції, аналізу й синтезу (для систематизації чинних теоретичних засад моделей побудови податкової політики); функціонального та статистичного аналізу, аналогії, систематизації, формалізації, узагальнення, порівняння, оптимізації, аргументації, логічних методів (для розроблення напрямків удосконалення податкової політики).

Результати. Досліджено основні підходи, які розглядають поняття «податкова політика», а саме: макроекономічний, мікроекономічний, стратегічний, фінансовий та соціальний підходи. Систематизовано принципи, на яких ґрунтується податкова політика, та здійснено деталізацію рівнів податкової політики України. Наведено співвідношення типів і моделей податкової політики.

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку нових напрямків розвитку податкової політики, розробки та впровадження перспективних методів і моделей ефективності використання системи оподаткування в Україні.

Ключові слова: податки, податкова політика; державна податкова політика; податкова політика підприємств; принципи податкової політики; рівні податкової політики; типи та моделі податкової політики.

Біографії авторів

  • Олег Скаско, Національний університет «Львівська політехніка»
    доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та аналізу
  • Ірина-Людмила Могила, Національний університет "Львівська політехніка"
    аспірантка кафедри обліку та аналізу

Посилання

Міністерство фінансів України «Податкова політика». URL: https://mof.gov.ua/ uk/tax-policy

Петик Л. О., Себестянович І. С. Податкова політика України в сучасних умовах. Молодий вчений. 2021. № 2 (90). С. 267–271.

Євтушевська О. О., Лагодієнко Н. В., Іванченкова Л. В. Податкова політика як складова державного податкового менеджменту. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 4. С. 32–37.

Нікітішин А. О. Методологічні основи формування та розвитку податкового регулювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 1 (24). С. 215–220.

Соколовська А. Основи теорії податків : навч. посіб. Київ, 2010. 326 с.

Податкова система : навч. посіб. ; Ю. Б. Іванов, В. Ф. Тищенко, О. Є. Найденко та ін. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 408 с. URL: http://repository.hneu.edu. ua/handle/123456789/24503

Макарук О. В. Сутнiсно-функцiонaльнa характеристика державної податкової політики України. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2019. № 2. С. 215–220. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2019_2/18. pdf

Короткова О. В. Особливості формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1743

Архірейська Н. В., Панасейко І. М., Панасейко М. С. Особливості податкової політики України в сучасних умовах та шляхи її удосконалення. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 3 (79). С. 164–172.

Чинчик А. А. Теоретичне підґрунтя дослідження податкової політики. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 5. С. 29–33.

Барабаш Л. Поведінкові аспекти гармонійного розвитку податкової системи України. Соціальна економіка. 2021. (61). С. 72–82. URL: https:// periodicals.karazin.ua/soceconom/article/view/17700/16316 DOI: https://doi. org/10.26565/2524-2547-2021-61-07

Ярема Б., Ролько А. Сучасна податкова система України: проблеми та перспективи розвитку. причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 171–175.

Десятнюк О. М., Марченко Л. І. Науково-методичні детермінанти податкової політики в умовах трансформації національної економіки. Світ фінансів. 2021. Вип. 4 (69). С. 8–19.

Крисоватий А. І., Кощук Т. В., Ватагович М. І. Податково-бюджетна підтримка виробників у контексті законодавства ЄС у сфері державної допомоги. Фінанси України. 2019. № 7. С. 35–51.

Дерій В. А. Організація обліку та податкове планування : навч. посіб. [Електронне видання]. Тернопіль : ЗУНУ, 2022. 185 с. URL: http://dspace.wunu. edu.ua/handle/316497/45773

Mitu, N. E. (2016). Taxpayer Behaviour: Typologies and Influence Factors. RSP, 49, 77–87. URL: https://cis01.central.ucv.ro/revistadestiintepolitice/files/ numarul49_2016/RSP%2049%20_%2025%20aprilie%202016.pdf#page=77

Franzen, W. (2010). Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik e.V. Steuerpsychologie und Steuerpolitik. Teil 1: Steuerliches Entscheiden und Verhalten. 171 p. URL: http://www.fores-koeln.de/publikat/franzen2010_steuerpsy chologie+steuerpolitik-1.pdf

Franzen, W. (2019). Tax Morale in Classical Athens. Journal of Ancient Civilizations, 34/2, 273-288. URL: https://www.academia.edu/37543132/ David_M_Pritchard_2019_The_Democratic_Control_of_Public_Spending_in_ Classical_Athens_in_S_G%C3%BCnther_and_D_Rohde_eds_200_Years_after_ August_B%C3%B6ckhs_The_Public_Economy_of_Athens_Journal_of_Ancient_ Civilizations 34_2_229_44_Changchun

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Ramirez, P. A., Levine, D. S. (2013). A Review of the Certainty Effect and Influence of Information Processing. Economics Discussion Papers, 2013-47, Kiel Institute for the World Economy (IfW Kiel). URL: https://ideas.repec.org/p/zbw/ifwedp/201347 htmlhttp://www.economicsejournal.org/economics/discussionpapers/2013-47

Koc, O. E. (2019). Psychological Effects of Taxation on Taxpayers: A Field Study on Tax Avoidance and Tax Evasion. Business and Economics Research Journal. Vol. 10, no. 4. Pp. 1015-1027. URL: https://doi.org/10.20409/berj.2019.217

Föste, W. (2021). Soziale Marktwirtschaft im Wandel der Zeit. Gesellschaft, Wirtschaft, Politik (GWP)70. Jahrg., Heft 2/2021, 233-244.

Blaufus K., Chirvi M., Huber H., Maiterth R., Sureth-Sloane C. (2020). Tax Misperception and its Effects on Decision Making – Literature Review and Behavioral Taxpayer Response Model. European Accounting Review. DOI: https://doi.org/10.1 080/09638180.2020.1852095

Moore, D., Slemrod, J. B. (2021). Optimal Tax Systems with Endogenous Behavioral Biases. Journal of Public Economics, Forthcoming. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.3401834

Olsen, J., Kang, M., & Kirchler, E. (2018). Tax psychology. In A. Lewis (Ed.), The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour, 405–429. Cambridge University Press. URL: https://doi.org/10.1017/9781316676349.014

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Скаско, Олег, and Ірина-Людмила Могила. “Теоретичні засади податкової політики в Україні: принципи, рівні та моделі”. Вісник Економіки, no. 3, Nov. 2023, pp. 83-96, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.083.