Оцінка та документування наслідків війни на підприємстві: аналіз професійного потенціалу бухгалтера

Автор(и)

  • Сергій Остапчук Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки
  • Наталія Царук Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.115

Анотація

Вступ. Внаслідок повномасштабної війни багато підприємств, зокрема сільськогосподарських, зазнали прямих збитків: захоплення та знищення виробничих потужностей і об’єктів нерухомості, викрадення обладнання, транспортних засобів, запасів і сировини. Українська «формула миру» передбачає створення міжнародного механізму для відшкодування всіх збитків, завданих війною, за рахунок російських активів. перший крок у цьому напрямку – оцінювання і фіксація завданої шкоди на рівні підприємства. 

Мета статті – здійснити аналіз професійного потенціалу бухгалтера, щоби підтвердити його функціональну здатність вчасно та в повному обсязі провести оцінювання та документування наслідків війни (прямих збитків) на сільськогосподарському підприємстві.

Методи дослідження. За основу дослідження взято порівняльний аналіз складових (освіта, практичний досвід, чисельність професійної спільноти, методичне забезпечення) потенціалу фахівців, до функціональних обов’язків яких належить оцінювання майна юридичних осіб. Автори використовують методи порівняння, аналогії, індукції та дедукції, абстрагування, графічний та табличний метод, щоби довести гіпотезу дослідження. Окремі дані для дослідження зібрано методом опитування та подавання запитів на отримання публічної інформації.

Результати. розкрито нормативні та організаційно-методичні засади оцінювання прямих збитків сільськогосподарського підприємства, завданих війною. Оцінено чисельність професійної спільноти незалежних оцінювачів та судових експертів. представлено ідею реалізації бухгалтерського підходу до оцінювання прямих збитків сільськогосподарських підприємств. результати дослідження свідчать, що потенціал освіти і практичного досвіду бухгалтера, масштабність професійного бухгалтерського руху дозволяють стверджувати, що тимчасові зміни до законодавства щодо надання професійному бухгалтеру права оцінювання прямих збитків, завданих сільськогосподарському підприємству у зв’язку із збройною агресією російської Федерації, будуть доцільними. переваги впровадження бухгалтерського підходу очевидні: масове застосування, стислі терміни, мінімальні витрати.

Перспективи подальших досліджень. розкриту в цій публікації ідею розширення функцій професійного бухгалтера сільськогосподарського підприємства в умовах військового стану можна поширювати на інші галузі економіки, а розроблення методичного забезпечення реалізації таких функції – може бути об’єктом нових наукових розвідок.

Ключові слова: прямі збитки, оцінка майна, професійний бухгалтер, незалежний оцінювач, судовий експерт, методичне забезпечення оцінювання збитків, бухгалтерський підхід.

Біографії авторів

  • Сергій Остапчук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки
    кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу обліку та оподаткування
  • Наталія Царук, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Формула миру: Зеленський назвав 10 умов припинення війни в Україні. УКРІНФОРМ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3614525-formula- miru-zelenskij-nazvav-10-umov-pripinenna-vijni-v-ukraini.html

Жук В., Бездушна Ю., Попко Є. Амортизація активів підприємств у воєнний час. Облік і фінанси. 2022. № 1 (95). С. 5–12. https://doi.org/10.33146/2307- 9878-2022-1(95)-5-12

Ishchenko Y., Semenyshena N., Yevdokymova N., Stepaniuk O., Tsaruk V. Management of agricultural business in war conditions: features of accounting and taxation. Independent Journal of Management & Production. 2022. No. 13 (4). s602-s624. https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i4.2006

Кулик А. Особливості проведення знецінення активів в умовах збройної агресії. Облік і фінанси. 2022. № 4 (98). С. 5–12. https://doi.org/10.33146/2307-9878- 2022-4(98)-5-12

Костишин Н., Яковець Т. Обліково-податкова система в умовах воєнного стану: як діяти та, які наслідки. Вісник економіки. 2022. Вип. 2. С. 99–110. DOI: https:// doi.org/10.35774/visnyk2022.02.99

Кундря-Висоцька О., Вагнер І., Демко І. Екстраполяція професійного судження в обліковій системі: значення та вплив на розвиток. Вісник економіки. 2023. Вип. 2. С. 89–102. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.089

Риндашу С.-М., Топор І. Д., Йонеску-Фелага Л. Еволюція цифрових навичок професійних бухгалтерів в умовах четвертої промислової революції: якісний підхід. Облік і фінанси. 2023. № 1 (99). С. 38–48. https://doi.org/10.33146/2307- 9878-2023-1(99)-38-48

Faccioli M., Zonneveld S., Tyler C. R., Day B. Does local Natural Capital Accounting deliver useful policy and management information? A case study of Dartmoor and Exmoor National Parks. Journal of Environmental Management. 2023. Iss. 327. 116272. URL: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.116272

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2658-14#Text

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, затверджена наказом Міністерства економіки України та Фонду державного майна України від 18.10.2022 р. № 3904/1223. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1522-22#Text

Методичні рекомендації з фіксування прямої шкоди, завданої сільськогосподарським підприємствам внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затверджені Вченою Радою ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Протокол № 4 від 15.04.2022 р.), Вченою Радою Інституту обліку і фінансів (Протокол № 3 від 14.04.2022 р.). URL: https://drive.google.com/file/ d/1AZECIerAE6wNn5ke-CMo9EQzz_kIQcaf/view

Державний реєстр оцінювачів та суб‘єктів оціночної діяльності. Фонд державного майна України. URL: https://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf- estimate-registers.html

Експертогодина. Особливості. Об’єктивність. ВГО «Союз експертів України». URL: https://seu.in.ua/last_news/ekspertogodyna-osoblyvosti-ob-yektyvnist/

Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327. URL: https://zakon. rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text

Визначення розміру шкоди та збитків, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса». URL: https://www. hniise.gov.ua/14927-vstanovlennya-rozmru-zbitkv-sprichinenix-rosiskoyu-agresyu.html

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Остапчук, Сергій, and Наталія Царук. “Оцінка та документування наслідків війни на підприємстві: аналіз професійного потенціалу бухгалтера”. Вісник Економіки, no. 3, Nov. 2023, pp. 115-30, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.115.