Біоенергетичні активи у глобальному кліматичному сценарії: мультирівнева модель функцій

Автор(и)

  • Юлія Біла Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.131

Анотація

Вступ. Динамічні Євроінтеграційні процеси та воєнне вторгнення росії в Україну диктують нові умови розвитку національної енергетичної системи. Використання відновлюваних джерел енергії може бути ключовим напрямом реалізації енергетичної незалежності та стратегії декарбонізації. проте відсутність стандартизованої системи обліку біоенергетичних активів як одного з відновлювальних джерел енергії унеможливлює розвиток енергетичнуої політики України в цьому напрямку.

Мета дослідження. Мета статті – обґрунтування важливості визнання біоенергетичних активів об’єктом обліку через позитивний вплив на глобальний кліматичний сценарій та створення мультирівневої моделі функцій їх використання.

Методи. Методологічну основу дослідження становить діалектичний метод пізнання з використанням системного підходу. Індукція та аналіз сприяли виявленню значного впливу відсутності облікової методики біоенергетичних активів на глобальну екологічну систему загалом, що посилило необхідність здійснення дослідження у даному напрямку. Для розробки та наочного прикладу зростання викидів СО2 в атмосферу за останні 120 років використано економіко- математичний, графічний та історичний методи. Для створення мультирівневої моделі функцій біоенергетичних активів використовувався графічний та факторний аналіз впливу на різні рівні економіки.

Результати та перспективиподальших досліджень. Устатті обґрунтовано, що біоенергетичні активи є чинником позитивних змін у глобальному кліматичному сценарії у частині декарбонізації атмосфери. Досліджено функції біоенергетичних активів крізь призму рівнів економіки та створено мультирівневу модель функцій біоенергетичних активів з метою оцінювання їх значення для глобального економічного та екологічного простору. Визначено переваги від відображення інформації про біоенергетичні активи в бухгалтерському обліку та інтегрованій звітності підприємства і виділено ризики її невідображення для оцінювання наслідків впровадження інноваційного об’єкта обліку.

Подальших досліджень потребує виокремлення критеріїв визнання біоенергетичних активів об’єктом обліку та формування методики їх відображення в обліково-аналітичній системі аграрних підприємств.

Ключові слова: бухгалтерський облік, біоенергетика, клімат, екологія, біомаса, інновації.

Біографія автора

  • Юлія Біла, Західноукраїнський національний університет
    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Ukraine: Commission presents plans for the Union›s immediate response to address Ukraine›s financing gap and the longer-term reconstruction. Press and information team of the Delegation to UKRAINE. Brussels. 18.05.2022. URL: https:// ireland.representation.ec.europa.eu/news-and-events/news/ukraine-european-commission-presents-plans-unions-immediate-response-address-ukraines- financing-gap-2022-05-18_en

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1803-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-%D1%80#Text

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2050 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2023 р. № 373-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-%D1%80#Text

International energy agency. News. Global CO2 emissions rebounded to their highest level in history in 2021. URL: https://www.iea.org/news/global-co2- emissions-rebounded-to-their-highest-level-in-history-in-2021

Міністерство фінансів України. Валовий внутрішній продукт України у 2021 р. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2021/

Walter V. Reid, Mariam K. Ali, Christopher B. Field. The future of bioenergy. Global Change Biology. 2019. Vol. 26, Issue 1. P. 274–286. URL: https://doi.org/10.1111/ gcb.14883/

Femeena P.V., Mehan S., Cibin R. Environmental impacts of bioenergy crop production and benefits of multifunctional bioenergy systems. In: Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Academic Press. 2019. P. 195–217. URL: https://doi. org/10.1016/B978-0-12-816229-3.00010-7

Avagyan A. B. Theory of bioenergy accumulation and transformation: application to evolution, energy, sustainable development, climate change, manufacturing, agriculture, military activity and pandemic challenges. Athens J. Sci. 2021. 8 (1). P. 57–80. URL: https://www.athensjournals.gr/sciences/2021-8-1-4-Avagyan.pdf

Rather Dr-Rauoof, Wani Ab Waheed, Mumtaz, Sumaya, Padder, Shahid, Khan Afzal, Almohana Abdulaziz, Almojil Sattam, Alam Shah Saud, Baba Tawseef. Bioenergy: a foundation to environmental sustainability in a changing global climate scenario. Journal of King Saud University - Science. 2022. Vol. 34, Issue 1. URL: https://doi.org/10.1016/j.jksus.2021.101734

Borysiak O., Brych V. Post-COVID-19 Revitalization and Prospects for Climate Neutral Energy Security Technologies. Probl. Ekorozw. 2022. 17. P. 31–38. URL: DOI: 10.35784/pe.2022.2.04

Жук В. М. Фізіократична основа побудови обліку сільськогосподарської діяльності. Агроінком. 2010. № 7–9. С. 57–62.

Гончарук І. В., Іщенко Я. П., Стригун І. В. Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 33–45.

Гуцаленко Л. В., Фабіянська В. Ю. Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива: моногр. Вінниця: Едельвейс і К., 2013. 259 с.

Дерій В. Облік і контроль за витратами на виробництво біопалива. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 414–419.

Руденко М. Енергія прогресу. Вибрані праці з економії, філософії та космології. Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015. 680 с.

Sudyn, Y. Innovative methods of evaluating goodwill in increasing the competitiveness of the company. Przedsiębiorstwo i Region. 2015. 7 (1), P. 105–112.

Global climate change. The Effects of Climate Change. URL: https://climate.nasa. gov/effects/

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Біла, Юлія. “Біоенергетичні активи у глобальному кліматичному сценарії: мультирівнева модель функцій”. Вісник Економіки, no. 3, Nov. 2023, pp. 131-43, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.131.