Банківський та реальний сектори – ключові складові розвитку національної економіки

Ольга Владимир

Анотація


Вступ. Розвиток національної економіки залежить від багатьох умов – економічних, політичних, правових, соціокультурних тощо. Проте особлива роль відводиться реальному сектору, де створюються товари та послуги та банківському, який забезпечує обслуговування суб’єктів господарювання, акумулювання тимчасово вільних коштів, формування та перелив капіталів, стабілізація національної грошової одиниці. Тому стаття присвячена аналізу показників розвитку реального та банківського секторів економіки України.

Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття сучасного стану розвитку реального та банківського секторів як основних складових розвитку національної економіки України.

Методи. В процесі написання статті застосовувались методи збору та систематизації даних, аналізу та порівняння, а також графічний метод.

Результати. На основі аналізу виявлено основні проблеми розвитку національної економіки та розкрито причини їхнього виникнення. Відображено взаємну та причинно-наслідкову залежність між розвитком банківської системи України та реальним сектором економіки. Проаналізовано структуру та динаміку розвитку національної економіки України в галузевому розрізі. Розкрито основні джерела фінансування основного капіталу суб’єктів господарювання. Виявлено низьку складову інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. Висвітлено проблеми зменшення доходів населення та зниження їхньої купівельної спроможності, а відтак спроможності до формування заощаджень. Розкрито основні проблеми розвитку банківського сектору, які стосуються капіталізації банків, зниження їхньої ліквідності, погіршення структури кредитного портфеля, зменшення ресурсної бази для проведення кредитування суб’єктів господарювання, суттєвого скорочення депозитів. Проаналізовано динаміку зменшення золотовалютних запасів Національного банку України. Розглянуто основні причини девальвації національної грошової одиниці відносно долара США. Здійснено огляд монетарних інструментів Національного банку України, спрямованих на регулювання економіки. Виявлено проблемність застосування політики таргетування з метою стабілізації курсу національної грошової одиниці України.

Перспективи. Обґрунтовано доцільність дослідження проблеми, а також проблематики координації структурної перебудови національного виробництва та формування збалансованої економіки із дотриманням відповідних принципів: експорту товарів завершеного виробництва; державного стимулювання створення замкнутого циклу виробництва; технологічного й інноваційного розвитку виробництва Національного банку та суб’єктів господарювання.

Ключові слова: реальний сектор, банківський сектор, національна економіка, Національний банк України, експорт, імпорт, інновації, кредити, обмінний курс, девальвація, таргетування.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Глобальний аналіз базових макроекономічних показників України (2013–

рр.). URL : http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/globalnyj-analiz-bazovyh- makroekonomichnyh-pokaznykiv-ukrayiny-2013-2017-rr/.

Глобальний аналіз базових макроекономічних показників України (2013– 2018 рр.). URL : http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/globalnyj-analiz- bazovyh-makroekonomichnyh-pokaznykiv-ukrayiny-2013-2018-rr/.

Наука, технології та інновації. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/publnauka_u.htm.

Дзюблюк О.В. Банки у системі організації валютних відносин: монографія.

Тернопіль : ТзОВ: «Терно-граф», 2014. 296 с.

Владимир О. М. Банки в системі організації валютних відносин в умовах ринкових трансформацій економіки України : дис канд. екон. наук : 08.00.08.

Тернопіль, 2012. 196 с.

Офіційний сайт Національного банку України. URL : http://www.bank.gov.ua.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : www.ukrstat.gov. ua.

Жаворонок А. В., Савчук Д. Г. Діагностика сучасного стану ринку банківського кредитування в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018.

№ 4(15). С. 373–382.

Конституція України. URL : http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : http://www.minfin.com.ua.

Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток. Вісник Національного банку України. 2008.

№ 1. С. 8–15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.