Управління модернізацією теплопостачання регіону в контексті його сталого розвитку

Тетяна Желюк

Анотація


Вступ. Одним із основних напрямів забезпечення сталого розвитку національної економіки та її регіонів є реформування енергетичної сфери, яке може відбуватися шляхом модернізації або інноватизації її складових. Важливою складовою цих реформ є забезпечення населення екологічно чистою та соціально безпечною тепловою енергією. На сучасному етапі господарювання теплопостачання є найбільш витратною галуззю комунального господарства, що доповнюється проблемами неефективної структури паливного балансу; зношеністю інфраструктури та низьким рівнем енергетичної ефективності. Це актуалізує потребу дослідження управління модернізацією теплопостачання регіону з огляду на задекларовані вектори довгострокового розвитку.

Об’єктом дослідження є процес управління модернізацією теплопостачання регіону.

Предметом дослідження є сукупність наукових підходів та практичних механізмів модернізації системи теплопостачання регіону в контексті забезпечення його сталого розвитку.


Мета. Дослідження присвячене обґрунтуванню концептуальних основ модернізації системи теплопостачання регіону в контексті його сталого розвитку 

шляхом впровадження інноваційних технологій як в процес управління, так і в саму енергетичну сферу.

Методи. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: системний, структурний аналіз, групування при дослідженні структурних елементів та виокремленні проблем розвитку системи теплопостачання регіону; історичний аналіз для розгляду наукових засад та інституційного механізму модернізації системи теплопостачання регіону; порівняльний аналіз у процесі оцінювання можливостей зеленого переходу системи теплопостачання регіону, а також під час розгляду особливостей використання грантових ресурсів у модернізації системи теплопостачання регіону; економічний аналіз для оцінювання сучасного стану системи теплопостачання регіону тощо.

Результати. У статті проаналізовано сутнісні детермінанти системи теплопостачання регіону, верифікована об’єктивна необхідність, організаційні та економічні механізми управління модернізацією теплопостачання з урахуванням потреби збалансованого розвитку енергетичного сектору регіону. Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні концептуальних підходів до управління модернізацією системи теплопостачання регіону шляхом інноватизації форм та методів управлінського впливу на цю систему.

Зроблено висновок про такі результативні підходи в управлінні модернізацією системи теплопостачання регіону: планування сталого розвитку енергетичного сектору, розробка програм модернізації теплопостачання населених пунктів регіону, реалізація інфраструктурних та м’яких проєктів, реалізація міжнародних проєктів, мотивація домашніх господарств та підприємницького сектору до участі в модернізації теплопостачання, участь у грантових запитах, у державних програмах кредитування, реалізація бізнес-проєктів у сфері виробництва екологічно чистого палива; проведення інформаційної кампанії серед населення та інших основних суб’єктів ринку для підвищення обізнаності у механізмах фінансування енергоефективності.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблені рекомендації використовуватимуться для вдосконалення організаційно- економічного механізму управління модернізацією системи теплопостачання регіону та забезпечення його сталого розвитку .


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Брич В. Я., Артемчук Т. О. Проблеми та напрямки трансформації підприємств енергетики : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 168 с. URL: http://dspace.tneu. edu.ua/handle/316497/29778.

Білоцерківський О. Б. Використання економіко-математичного моделювання для оптимізації систем теплопостачання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції «Соціально-економічний розвиток країн: досвід та перспективи», 30–31 трав. 2014 р. Львів : у 3 ч. Ч. 2. Львів : ЛЕФ, 2014. С. 82–85

Квіт Г. М., Шіковець К. О., Шевченко А. С. Аналітичне дослідження виробничих процесів ринку теплоенергетики України. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Сер. : Економічні науки. 2015. № 4. С. 100–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2015_4_14.

Маркевич К., Омельченко В. Глобальні енергетичні тренди крізь призму національних інтересів України. Аналітична доповідь. Київ : Заповіт, 2016. 118 с.

Мороз П. М. Аналіз розвитку та впровадження автономних джерел теплопостачання Автор статті. URL: https://ukrinterm.com.ua/images/nova-tema/ st_20.pdf

Твердь О. В. Проблеми залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство та шляхи їх подолання. Молодий вчений. № 3 (43). 2017. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/195.pdf.

Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 300 с.

Про теплопостачання : Закон України № 2417-VIII від 15.05.2018.

Звіт про проведення стратегічної оцінки модернізації муніципальних тепломереж і ТЕЦ в Україні. URL: http://escoecosys.narod.ru/2011_6/art133.pdf

Kyoto Protocol: Status of Ratification (PDF). Рамкова конвенція ООН зі змін клімату. 2009-01-14. Архів оригіналу за 2017-09-18. Процитовано 2009-11-21.

Аналітичний звіт про існуючий стан в сфері енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії в контексті імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/analytics/analitychnyj-zvit- pro-isnuyuchyj-stan-v-sferi-energoefektyvnosti-ta-vykorystannya-alternatyvnyh- dzherel-energiyi-v-konteksti-implementatsiyi-ugody-pro-asotsiatsiyu-ukrayina-yes/

Концепція зеленого енергетичного переходу. URL:https://menr.gov.ua/ news/34424.html

Механізм фінансування проектів енергоефективності. URL: http://www. minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Mehanizmi-finansuvannya-zahodiv- energoefektivnosti-v-Ukrai--ni-1.pdf

Офіційний веб-сайт Міністерства енергетики. URL: mpe.kmu.gov.ua

Загальні параметри кредитних ліній ЄБРР .URL: http://alpina.kiev.ua/

Європейський банк реконструкції та розвитку. URL: http://mfa.gov.ua/ua/about- ukraine

Кредити за програмою ЄБРР. URL: http://www.megabank.net Енергодім Найважливіше про програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Фонду енергоефективності Версія № 1/2019.

Представник ЄБРР: «Ми щороку інвестуємо в Україну 1 мільярд євро» URL: https://euukrainecoop.net/2015/01/29/ebrd

Про схвалення концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання : розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серп. 2017 р. № 569-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. URL: http://saee.gov.ua/uk/programs/region/93/569#programs

Кращі практики щодо енергозаощадження у житлово-комунальному господарстві України. Київ : Фонд Східна Європа, 2011. 185с.

Про схвалення Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (створення Фонду енергоефективності) від 13 липня 2016 р. № 489-р Розпорядження Кабінету Міністрів України.

Проект модернізації інфраструктури центрального опалення міста. URL: http:// volynrada.gov.ua/

Ukrainе Energy Index . URL: https://ua-energy.org/en
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.020

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.