Детермінанти цифрової трансформації національної економіки

Олександр Бречко

Анотація


Вступ. Одним із основних напрямів забезпечення збалансованого розвитку національної економіки є цифрова трансформація, яка охоплює практично всі сфери життєдіяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях. Важливою складовою цифрової трансформації економіки є сервісне забезпечення її підсистем, що здійснюється на основі платформенного підходу, який здатен оцифрувати соціальні, господарські та технологічні процеси в рамках побудови екосистем. В умовах Четвертої промислової революції цифровізація стає інструментом комерціалізації досягнень технологічного прогресу. Це актуалізує потребу дослідження ключових детермінант цифрової трансформації та можливостей економічного прориву.

Об’єктом дослідження є процес цифрової трансформації складових підсистем національної економіки.

Предметом дослідження є сукупність наукових підходів та практичних механізмів цифровізації бізнес-процесів, як фактору прискореного економічного розвитку.

Мета. Дослідження присвячене обґрунтуванню концептуальних основ цифрової трансформації національної економіки в контексті її прискореного розвитку.

Методи. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: системний, структурний аналіз, групування в процесі дослідження структурних елементів та виокремлення чинників і проблем цифровізації; історичний аналіз у процесі розгляду наукових засад та інституційного механізму цифрової трансформації економіки; компаративний аналіз для оцінювання можливостей

впровадження сервісної складової цифровізації; економічний аналіз для оцінювання сучасного стану цифрової трансформації національної економіки.

Результати. У статті проаналізовано сутнісні детермінанти цифрової трансформації економіки, встановлено об’єктивну необхідність впровадження цифрових технологій у реальний сектор. Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні  концептуальних підходів до цифрової трансформації шляхом деталізації форм та методів її впровадження в економічні процеси.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблені рекомендації використовуватимуться для створення організаційного супроводу цифрової трансформації національної економіки на різних рівнях її функціонування.

Перспективи. Перспективи подальших досліджень перебувають у площині використання інноваційних механізмів цифровізації бізнес-процесів, впровадження віртуальних цифрових активів, створення ефективних децентралізованих систем управління базами даних.

Ключові слова: цифрова трансформація, цифрова платформа, цифрові сервіси, цифрова економіка.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Менеджмент інновацій. 2015. № 4. С. 9–18.

Блейман Н. Дивиденды цифровой эпохи. URL: http://www.rbcplus.ru/ news/59ef050d7 a8aa91b5266834d.

Васильев В. Нужна ли бизнесу цифровизация? URL: https://www.itweek.ru/its/ blog/management/9507.php.

Веретюк C. М., Пілінський В. В. Визначення пріоритетних напрямків розвитку цифрової економіки в Україні. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2016. № 2. С. 51–58.

Волосович С. В. Віртуальна валюта: глобалізаційні виклики і перспективи розвитку. URL: http:nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_4_8.

Добрынин А. П., Черных К. Ю., Куприяновский В. П., Куприяновский П. В., Синягов С. А. Цифровая экономика – различные пути к эффективному применению технологий. International Journal of Open Information Technologies. 2016. № 4. С. 4–11.

Краус Н. М., Голобородько О. П., Краус К. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Електронне фахове видання

«Ефективна економіка». 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/1_2018/8.pdf.

Куйбіда В. С., Карпенко О. В., Наместник В. В. Цифрове врядування в Україні: базові дефініції понятійно-категоріального апарату. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. 2018. № 1. С. 5–10.

Маслов А. О. Інформаційна економіка : становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. Київ : Аграр Медіа Гр., 2012. 432 с.

Семячков К. А. Цифровая экономика и ее роль в управлении современными социально-экономическими отношениями. Современные технологии управления. 2017. № 8 (80). URL: http://sovman.ru/article/8001/.

Энтони С., Джонсон М., Дж. Синфилд, Э. Олтман. Подрывные инновации. Москва : Альпина Паблишер, 2018. 340 с.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

Концепція державної політики у сфері віртуальних активів до 2021 року. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=dbfc2a7e-47f9-4fce- 9110-66ed61c0ae17&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSk hvalenniaKontseptsiiDerzhavnoiPolitikiUSferiVirtualnikhAktiviv.

The Digital Vortex in 2017: It’s not a question of “when” / By Professor Michael R. Wade. URL: https://www.imd.org/dbt/articles/digital-vortex-in-2017.

Сайт Рейтингового агентства Standard&Poor’s. URL: https://www. standardandpoors.com

Платформа для управління бізнес процесами. URL: https://www.terrasoft.ua/ page/digital-transformation.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.