Предмет аудиту: вдосконалення методології пізнання

Валерій Жук, Катерина Мельник

Анотація


Вступ. Вчені генерують різноманіття суперечливих трактувань предмета аудиту, що засвідчує слабкість версії його теорії. Натомість, на практиці аудит із професійно-замкнутої системи все більше набуває статусу соціально-економічного інституту і потребує чіткої ідентифікації своєї суспільної корисності – місії. Формування місії апріорі базується на потенціалі предмета аудиту, пізнання якого і є першочерговим завданням академічної науки.

Метою дослідження є розвиток теоретичних уявлень про предмет аудиту, формулювання його нової сутності на загальнонаукових філософських засадах та доктринах і концепція сталого розвитку.

Методи дослідження. В статті використовувались загальнонаукові й специфічні методи дослідження, зокрема: абстрагування, індукції та дедукції, порівняння – для вивчення теоретичних досліджень понятійно-категоріального апарату теорії аудиту; графічний – для вивчення моделей і стратегій розвитку інституту аудиту; аналізу та синтезу – в процесі виявлення інституціонального тренда змістового приросту предметної функціональності аудиту.

Результати дослідження. Набули подальшого розвитку теоретичні уявлення про предмет аудиту. Критично оцінена методологія з’ясування сутності предмета аудиту лише у прив’язці до його об’єктів. Доведено, що такий науковий підхід ситуативно вирішує проблеми пізнання предмета, але не формує стале уявлення про нього в теорії та практиці аудиту. Запропонована методологія пізнання предмета інститут аудиту у взаємозв’язку з розвитком його функціональності. Виявлено інституційний тренд змістового приросту об’єктів і функцій аудиту. Побудовано модель предметно-функціонального зростання аудиту та стратегію розвитку інституту аудиту на базі сучасних інституціональних наукових доктрин та концепції сталого розвитку. Предметом аудиту запропоновано вважати вивчення природи аудиторської функціональності, що спрямована на зменшення невизначеності в економічному просторі та забезпечення сталого розвитку. Зроблено кроки до формування стійкої версії теорії аудиту в частині сталості його предмета та місії.

Перспективи. Доцільними є подальші дослідження сутності предмета аудиту у взаємозвязку з сучасними економічними і соціальними теоріями, доктринами та концепцією сталого розвитку, викликами з практики аудиту. Удосконалення методології пізнання предмету аудиту вбачається в застосуванні прийомів і методів практичної цільності та аксіометодології, особливо у понятті «аудиторська функціональність».

Ключові слова: предмет аудиту, теорія аудиту, методологія аудиту, об’єкти аудиту, функції аудиту, цілі аудиту, інституціональна теорія аудиту, сталий розвиток, місія аудиту.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Адамс Р. Основы аудита / пер. с англ. ; под ред. Я. В. Соколова. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1995. 398 с.

Аренс Э. А., Лоббек Дж. К. Аудит / пер. с англ. ; гл. редактор серии проф. Я. В. Соколов. Москва : Финансы и статистика, 2003. 560 с.

Аудит : навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Л. А. Суліменко [та ін.] ; [під заг. Ред. Цал-Цалко Ю. С.]. Житомир : ПП «Рута», 2012. 392 с.

Петрик О. А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. … докт. екон. наук / спец. 08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Київ, 2004. 28 с.

Дорош Н. Визначення предмету та об’єктів видів аудит. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2011. Вип. 130. С. 15–17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2011_130_6.

Редько О. Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. Агенство». 2008. 493 с.

Бондар М. І. Аудит в АПК : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 188 с.

Слободяник Ю. Б. Державний аудит в Україні: теорія, методологія, організація : автореф. дис ... докт. екон. наук : 08.00.09 / Одес. нац. економ. ун-т. Одеса, 2014. 41 с.

Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні : монографія / [за заг. ред. д.е.н., проф. Пушкаря М. С.]. Тернопіль : «Карт-бланш», 2012. 220 с.

Пушкар М. С., Семанюк В. З. Внутрішній аудит : підручник. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 211 с.

Рядська В. В. Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис ... докт. екон. наук : 08.00.09 / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Київ, 2015. 33 с.

Чижевська Л. В., Антонюк О. Р. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2017. № 862. С. 261–267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2017_862_38.

Петрук О. М., Мізякіна Н. О. Аудит фінансової звітності підприємств в аспекті аналізу ефективності використання ресурсів. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3741.

Корінько М. Д., Кушнір Є. О. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань. Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. 2017. Вип. 1(79). С. 26–30.

Шульга С. В. Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, організація : автореф. дис ... докт. екон. наук : 08.00.09 / Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ, 2020. 40 с.

Канцуров О. О. Інституціональні зв’язки у сфері діяльності з формування економічної інформації. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3670.

Каменська Т. О. Внутрішній аудит бізнес-процесів підприємства. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. 2010. Вип. 7(2). С. 21–30. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecnof_2010_7%282%29 3.

Царенко О. В., Кармазіна Н. В. Умови забезпечення керованого впливу міжнародних стандартів аудиту на ефективність діяльності малого бізнесу в регіонах України. Науковий вісник Полісся. 2016. Вип. 2. С. 103–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2016_2_18.

Зубілевич С. Етичні вимоги щодо незалежності аудитора: переглянутий Кодекс РМСЕБ та законодавство України. SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». 2020. № 2(35). URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/ view/5809.

Мельничук Б. В. Розвиток аудиторського обслуговування аграрного сектору України. Облік і фінанси АПК. 2011. № 2. С. 69–72.

Завадський Й. С., Осовська Т. В., Юшкевич О. О. Економічний словник. Київ : Кондор, 2006. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KONDOR/ EKONOMIC_SL_2006.pdf

Українська Радянська Енциклопедія. Том 1. URL: https://leksika.com. ua/18951221/ure/metodologiya.

Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковця. Київ : Навчально- методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2006. 302 с.

Концептуальна основа якості аудиту: ключові елементи, що створюють середовище для якості аудиту. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016- 2017 рр. Ч. 3. с. 73. URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu?fbcl id=IwAR3PCFlqK2h2JWyybx2-JJ9vO4QSapwhA_FghfUYeBhHzZDfoDiXZn5NzKI (20.12.2020).

Кодекс етики професійних бухгалтерів. URL: http://www.ifac.org/Ethics/index. tmpl (20.12.2020).

Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.

Цілі сталого розвитку | ПРООН в Україні. URL: https://www.ua.undp.org/content/ ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.