Джерела фінансового забезпечення інклюзивного розвитку територіальних громад

Тетяна Желюк, Аліна Жуковська

Анотація


Вступ. Життєдіяльність територіальних громад в умовах сучасних викликів потребує в реалізації регіональної політики використання інклюзивного підходу, що передбачає створення безпечних умов для цілісного розвитку територій, ефективної системи цивільного захисту відповідно до типу території: територій з особливими умовами для розвитку; територій сталого розвитку; полюсів економічного зростання. реалістичність цього завдання залежить від організаційного, інституційного забезпечення та акумулювання внутрішніх і зовнішніх фінансових ресурсів, активізації проєктного грантового фінансування.

Мета. Окреслення підходів до фінансового забезпечення цілісного, безпечного розвитку територіальних громад шляхом обґрунтування джерел фінансового забезпечення системи цивільного захисту територій та забезпечення їх збалансованого й інклюзивного розвитку.

Методи. Використано такі методи: системного підходу – для обґрунтування місця інклюзивного підходу в реалізації нової регіональної політики в умовах воєнного стану; структурного аналізу – з метою дослідження структури внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів для створення сучасних систем цивільного захисту громад; компаративного аналізу – з метою виокремлення сучасних можливостей зовнішнього грантового фінансування для реалізації проєктів цивільного захисту територій.

Результати. Обґрунтовано науково-організаційні підходи до акумуляції та використання фінансових ресурсів для створення ефективної системи цивільного захисту населення територіальних громад як необхідної складової інклюзивно- орієнтованого вектора реалізації регіональної політки в умовах воєнного стану.

Перспективи. Авторські напрацювання можна використати для бюджетування розвитку територіальних громад та пошуку додаткових джерел для фінансового забезпечення створення сучасної системи цивільного захисту територій в умовах воєнного стану.

Ключові слова: нова регіональна політика, інклюзивний підхід, фінансове забезпечення, центри цивільного захисту громад.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про засади державної регіональної політики : Закон України від 5 лютого 2015 року № 156-VIII. Відомості Верховної ради України. 2015. № 13. С. 90.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій : Закон України від 09.07.2022 року № 2389-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2389-20#Text

Nancey G. Leigh, Edward J. Blakely. Planning Local Economic Development: Theoryand Practice. SAGE Publications, Inc; 5-thedition. 2013. 480 p.

Emil Malizia, Edward Feser, Henry Renski, Joshua Drucker. Understanding Local Economic Development. Publisher ‏by Routledge. 2-ndedition. 2020. 294 p.

Andrew Beer, Terry L. Clower. Globalization, Planningand Local Economic Development. Publisherby Routledge. 1-stedition. 2019. 264 p.

Michael Shuman. The Local Economy Solution: How Innovative, Self-Financing «Pollinator» Enterprises Can Grow Jobsand Prosperity. Publisher by Chelsea Green Publishing. 2015. 248 p.

Robert H. Pittman, Rhonda Phillips, Amanda Sutt. Rebooting Local Economies: Howto Build Prosperous Communities. Publisher by Business Expert Press. 2022. 164 p.

Бабаєв В. М. Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти : моногр.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2010. 307 с.

Управління сучасним містом : підруч. ; за ред. : В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. Київ : НАДУ, 2008. 632 с.

Мельник А. Ф., Монастирський Г. Л. Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика : моногр. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 476 с.

Берданова О. В., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі : навч. посіб. Київ : 2017. 129 с.

Крижанівський В. Надання органами місцевого самоврядування фінансової підтримки на розвиток місцевого бізнесу та стимулювання підприємництва : посіб. Київ : 2021. 48 с.

Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : кол. моногр. ; за ред. Т. Л. Желюк. Тернопіль : Крок, 2017. 337 с.

Харазішвілі Ю. М., Ляшенко В. І. Концептуальні засади стратегій сталого розвитку регіонів з позицій економічної безпеки. Економіка і організація управління. 2016. № 4 (24). С. 125–135.

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. за ред. М. І. Скрипниченко. Київ : НАН України, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015. 544 с.

Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку : посіб. Суми : Університетська книга, 2006. 383 с.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. Відомості Верховної ради (ВВр). 2019. № 16. С. 70

Гаращук О. В. Соціальна складова національної безпеки та сталого розвитку в умовах глобалізації. Економічний аналіз. 2017. Т. 27. № 1. С. 28–34.

Кожина А. В. Публічне управління інклюзивним місцевим розвитком: теорія, методологія, практика : моногр. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 452 с.

Інклюзивний сільський розвиток в Україні : моногр. за ред. О. М. Бородіної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 257 с.

Павлик В. Механізм оцінювання інклюзивного розвитку сільських громад. Scientific Collection «Intercofe». 2021. № 69. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index. php/interconf/article/view/14022.

Жуковська А. Ю. Детермінанти інклюзивного розвитку муніципальних утворень. регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2020. Вип. № 25. С. 42–48.

Кодекс цивільного захисту України. Відомості Верховної ради (ВВр). 2013. № 34–35. С. 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text

Методичний посібник для розробників проектів інфраструктурного розвитку об’єднаних територіальних громад. URL: http://www.tsatu.edu.ua/ipod/ wp-content/uploads/sites/46/metodychnyj-posibnyk-dlja-rozrobnykiv-proektiv- infrastrukturnoho-rozvytku-obyednanyh-terytorialnyh-hromad-2016.pdf

Угода про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України (Контракт на реформу сектора) від 27 листопада 2014 року № 984-019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_019#Text

Про Державний бюджет на 2022 рік : Закону України від 2 грудня 2021 року № 1928-IX. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2022. № 3. С. 12. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text

Як ОТГ отримувати більше надходжень від землі? URL: https://www. smartfarming.ua/yak-oth-otrymuvaty-bil-she-nadkhodzhen-vid-zemli/
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.03.183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.