МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН

Віталіна Куриляк

Анотація


Визначено необхідність розробки нових концепцій менеджменту з урахуван­ням нових економічних викликів, пов 'язаних з процесами інтернаціоналізації та глобалізації. Виокремлено підсистеми в дослідженнях менеджменту цивілізацій- них процесів: всесвітня (планетарна) цивілізація, міжнародне підприємництво і підприємницький менеджмент та комплекс міжнародного менеджменту. Зроб­лено акцент на зростанні ролі довіри у міжнародних відносинах. Обґрунтовано відділення міжкультурного менеджменту як навчальної дисципліни і наукового напрямку від міжнародного менеджменту.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Евченко Н. Н. Внешнеэкономическая стратегия региона: оценка потенциала и механизмы реализации: монография /Н. Н. Евченко. - Ростов н/Д : Изд- во ЮФУ, 2009.

Куриляк В. Є. Міжкультурний менеджмент / В. Є. Куриляк. - Тернопіль : Ас-тон, 2004. - 239 с.

Лукяненко Д. Г. Імперативи економічної глобалізації/Д. Г. Лук’яненко //Глобальна економіка XXI століття: людський вимір : моногр. / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. А. М. Поручника. - К. : КНЕУ, 2008. - 420 [4].

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 1992. - 702 с.

Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження/ С. В. Мочерний. - Львів : Світ, 2001. - 416 с.

Фукуяма Ф. Америка на распутье: Демократия, власть и неоконсервативное наследие / Ф. Фукуяма ; пер. с англ. А. Георгиева. - М. : АСТ; АСТ Москва :Хранитель, 2007. - 282, [6] с. - (Philosophy).

Хардт М. Множество: война и демократия в єпоху империи / М. Хардт, А. Негри. - М. : 2004. - С. 194.

Юрій С. І. Історичні передумови виникнення фінансової науки та її роль у суспільстві/С. І. Юрій//Фінанси :підруч. /за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. - К. : Знання, 2008. - 611 с.

World Economic Situation and Prospects 2011. - New York: United Nations, 2011.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.