УКРАЇНА В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ

Автор(и)

  • Віталіна Куриляк д. е. н., професор кафедри туризму, Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

геополітичний центр, інтеграція, українська модернізація, цивілізація

Анотація

Досліджено проблеми окреслення підходів до визначення образу і місії України у новому світовому економічному порядку, що формується. Методологічною підставою є віднесення України до локальних цивілізацій відтіненого характеру, яка тривалий час існувала в рамках інших цивілізацій і, незважаючи на це, зберегла свою національну ідентичність. Показано, що в українському менталітеті домінує індивідуалізм, який притаманний тільки для західної цивілізації на відміну від євразійців, конфуціанців і мусульман, які відносяться до колективістських культур. Логічна конструкція пропозицій полягає у необхідності формування в Україні такого ділового клімату, який забезпечить прискорення інтеграційних процесів у євроатлантичному напрямку, і наздоганяючої стратегії з урахуванням досягнень різних цивілізацій.

Посилання

Січинський С. В. Чужинці про Україну [Електронний ресурс] / С. В. Січинський. - Авсбург, 1946. - Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:wWEuz5n-rKoJ:spas. net. ua/files/foreigners%2520about%2520 Ukraine.doc+%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B8%D0% BD%D1%81%D1% 8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0% B2.+%D1%87%D1%83%D0%B6% D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96+%D0%B F%D1%80%D0%BE+%D1% 83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83&cd=3&hl=uk&ct= clnk&gl=ua.

Szlajfer H., Wschodni przeBom / Henryk Szlajfer, Kazimierz Wуycicki // Rzeczpospolita. - 2014. - 26.02.

Украинский промах Европы [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// inosmi. ru/world/20140101/216198578. html.

Нічога М. Зіткнення цивілізацій посеред України [Електронний ресурс]/Михайло Нічога // Українська правда. - 2010. - 11 черв. - Режим доступу : http:// www.pravda.com.ua/articles/2010/06/11/5126765.

Мацумото Д. Психология и культура [Электронный ресурс]/Д. Мацумото. - Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/17.php.

Чайка Г. Л. Культура ділового спілкування менеджера [Електронний ресурс]/ Г. Л. Чайка. - К. : Знання, 2005. - 442 с. - Режим доступу : http://pidruchniki. com. ua/15410104/menedzhment/zalezhnist_dilovoyi_kulturi_vid_mentalitetu_ narodu].

Сиденко С. Проблемы развития глобальных институтов: глобальное управление / С. Сиденко // Інституційне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір : матеріали міжвід. наук.-теорет. конф. /відп. ред. О. О. Шморгун. - К. : Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, 2007.

Павленко Ю. Глобализация и цивилизационно-страновые институциональные противоречия / Ю. Павленко // Інституційне облаштування глобальної економіки: цивілізаційний вимір : матеріали міжвід. наук.-теорет. конф. /відп. ред. О. О. Шморгун. - К. : Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, 2007.

Филипенко А. С. Экономическая глобализация: истоки и результаты / А. С. Филипенко. - М. : Экономика, 2010.

Чернега О. Б. Конкурентоспроможність національної економіки: цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації : моногр. / О. Б. Чернега, Ю. Г Бочарова. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 348 с.

Хрупа В. Амбіційна мета Туреччини / Валерій Хрупа // День. - 2010. - 10 лют. - N 22.

Cookson C. Emerging world on science fast-track / Clive Cookson // Financial Times. - 2011. - 28 March.

Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives / Zbigniew Brzezinski. - 1999.

Социально-экономическая география Украины [Электронный ресурс]/под ред. О. Шаблия. - Львов : Свифт, 1998. - 640 с. - Режим доступа: http:// bookucheba. com/page/geographiya/ist/ist-9—idz-ax246—nf-10. html].

Gosling T Ukraine’s two-faced president/ T. Gosling//Business New Europe. - 2011. - 9 February.

Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища: моногр. / [Ю. В. Мако¬гон та ін.]; під ред. Т В. Орєхової. - Донецьк: Норд Прес, 2011. - 652 с.

Kotkin J. The New World Order/Joel Kotkin //Newsweek. - 2010. - 26 September.

Грищенко К. Україна як загальноєвропейський чинник/Костянтин Грищенко // Дзеркало тижня. - 2011. - № 1. - 14 січ.

Шнайдер-Детерс В. Європейська функція України, або як Україна може стати “загальноєвропейським чинником" / Вінфрід Шнайдер-Детерс // Дзеркало тижня. - 2011. - № 11. - 28 квіт.

Umland A. Europe’s path to Moscow leads through Kiev / Andreas Umland // EUobserver. - 2011. - 24 April.

References

Sichynskyi S. V. Foreigners about Ukraine [WWW resource] / S. V. Sichynskyi. - Ausburg, 1946. - Available at : http://webcache.googleusercontent.com/ search?q=cache:wWEuz5n-rKoJ:spas. net. ua/files/foreigners%2520about%2520 Ukraine.doc+%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B8%D0% BD%D1%81%D1% 8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0% B2.+%D1%87%D1%83%D0%B6% D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%96+%D0%B F%D1%80%D0%BE+%D1% 83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83&cd=3&hl=uk&ct= clnk&gl=ua.

Szlajfer H., Wschodni przeBom / Henryk Szlajfer, Kazimierz Wуycicki // Rzeczpospolita. - 2014. - 26.02.

Ukrainian slip of Europe [WWWresource]. - Available at: http://inosmi.ru/world/ 20140101/216198578.html.

Nichoha M. Civilization clash amidst Ukraine [WWW resource] / Mykhailo Nichoha // Ukrainska pravda. - 2010. - 11 cherv. - Available at: http://www.pravda.com.ua/ articles/2010/06/11/5126765.

Matsumoto D. Psychology and culture [WWWresource]/D. Matsumoto. - Avail¬able at: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Mats/17.php.

Chaika H. L. Manager’s culture of business communication [WWW resource] / H. L. Chaika. - K.: Znannia, 2005. - 442 p. - Available at: http://pidruchniki.com.ua/ 15410104/menedzhment/zalezhnist_dilovoyi_kulturi_vid_mentalitetu_narodu].

Sydenko S. Problems of development of global institutions: global management / S. Sydenko //Instytutsiine oblashtuvannia hlobalnoi ekonomiky: tsyvilizatsiinyi vymir : materialy mizhvid. nauk.-teoret. konf. / ed. O. O. Shmorhun. - K. : In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn NAN Ukrainy, 2007.

Pavlenko Yu. Globalization and civilization/countries contradictions / Yu. Pavlenko // Instytutsiine oblashtuvannia hlobalnoi ekonomiky: tsyvilizatsiinyi vymir : materialy mizhvid. nauk.-teoret. konf. /vidp. red. O. O. Shmorhun. - K.: In-t svit. ekonomiky i mizhnar. vidnosyn NAN Ukrainy 2007.

Fylypenko A. S. Economical globalization: sources and results / A. S. Fylypenko. - M. : Ekonomyka, 2010.

Cherneha O. B. Competitiveness of national economy: civilizational dimensions and peculiarities of management in globalization conditions : monohraph / O. B. Cherneha, Yu. H. Bocharova. - Donetsk: DonNUET, 2011. - 348 p.

Khrupa V. Turkey’s ambitious aim / Valerii Khrupa //Den. - 2010. - 10 liut. - # 22.

Cookson C. Emerging world on science fast-track / Clive Cookson // Financial Times. - 2011. - 28 March.

Brzezinski Z. The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives /Zbigniew Brzezinski. - 1999.

Social-economic geography of Ukraine [WWWresource]/pod red. O. Shablyia. - Lvov: Svyft, 1998. - 640 p. - Available at: http://bookucheba. com/page/geographiya/ ist/ist-9—idz-ax246—nf-10. html].

Gosling T. Ukraine’s two-faced president/ T. Gosling//Business New Europe. - 2011. - 9 February.

Transformation of the process of transnationalization in conditions of increasement of global economic milieu indefiniteness: monograph / [Yu. V. Makohon et al.]; ed. T. V. Oriekhovoi. - Donetsk: Nord Press, 2011. - 652 p.

Kotkin J. The New World Order/Joel Kotkin //Newsweek. - 2010. - 26 September.

Hryshchenko K. Ukraine as all-European factor / Kostiantyn Hryshchenko // Dzerkalo tyzhnia. - 2011. - # 1. - 14 sich.

Shnaider-Deters V. European function of Ukraine, or the way Ukraine can become “all-European factorJ’/ Vinfrid Shnaider-Deters // Dzerkalo tyzhnia. - 2011. - # 11. - 28 kvit.

Umland A. Europes path to Moscow leads through Kiev / Andreas Umland // EUobserver. - 2011. - 24 April.

Завантаження

Номер

Розділ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 107

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.