Класифікація витрат агродіяльності з позиції обліку і контролю в умовах використання геоінформаційних технологій

Автор(и)

  • Дмитро Мінаєв Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • Юрій Раделицький Львівський національний університет ім. Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.097

Анотація

Вступ. Діяльність у сфері агробізнесу характеризується значною варіативністю витрат, що пояснюється специфічними організаційно- технологічними особливостями виробництва агропродукції. До таких галузевих характеристик агросфери в умовах цифровізації соціально-економічних процесів доцільно віднести вплив геоінформаційних технологій (ГІС-технологій). З метою ефективного управління агродіяльністю з використанням сучасних геоінформаційних технологій необхідно ідентифікувати та систематизувати витрати з позиції обліку і контролю. Оперування якісною та повною обліковою інформацією про витрати агродіяльності є елементом управлінських зусиль з їх мінімізації та оптимізації, що визначає актуальність теми та дає змогу сформувати мету статті.

Мета статті полягає в ідентифікації та класифікації витрат агродіяльності з позиції обліку і контролю в умовах імплементації новітніх геоінформаційних технологій в управління агропідприємствами.

Методи. У процесі виконання наукового дослідження для реалізації його мети використано системний методичний підхід у поєднанні з інноваційним, функціональним методами та методичними інструментаріями узагальнення, бібліографічного й компаративного аналізу.

Результати. Обґрунтовано важливість та доцільність класифікації витрат агропідприємств з позиції бухгалтерського обліку та контролю агродіяльності. пояснена приналежність критеріальних ознак класифікації витрат агродіяльності до трьох груп (загальні, галузеві, спеціальні) залежно від врахування галузевих особливостей функціонування агропідприємств. Здійснено класифікацію витрат агродіяльності за класифікаційними критеріями: спосіб включення у собівартість; характер участі витрат у виробництві; зміна обсягу агровиробництва; економічні елементи; статті витрат; вид виробництва; етапи агродіяльності; єдність складу; калькуляційні одиниці; визнання; термін виникнення; календарний період; звітний період; інноваційність; капіталізація; доцільність; контрольованість; релевантність; очікуваність; надзвичайність; органічність; інші. Досліджено вплив імплементації сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність агропідприємств на класифікацію витрат в агробізнесі. Визначено переваги застосування геоінформаційних технологій в обліку і контролі витрат агродіяльності.

Перспективи. реалізація переваг діджиталізації обліково-управлінських процесів з використанням геоінформаційних технологій потребує удосконалення методики обліку та контролю агродіяльності, що є предметом наступних наукових розвідок.

Ключові слова: облік, контроль, аграрна галузь економіки, витрати агродіяльності, агропідприємства, геоінформаційні технології.

Біографії авторів

  • Дмитро Мінаєв, Львівський національний університет ім. Івана Франка
    аспірант кафедри обліку і аудиту
  • Юрій Раделицький, Львівський національний університет ім. Івана Франка
    доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

Посилання

Садовська І., Дрождіна І. Класифікація витрат на сільськогосподарських підприємствах. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. Міжнародний збірник наукових праць. 2014. № 3. С. 110–

URL: http://ibo.wunu.edu.ua/index.php/ibo/article/view/175/175.

Чебан Ю. Ю., Гацелюк В. О. Облік витрат діяльності сільськогосподарських підприємств: законодавчо-нормативний аспект. Глобальні та національні проблеми розвитку. 2016. № 9. С. 754–758.

Бурко К. В. Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 2. С. 162–178. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ efmapnp_2019_2_16.

Верига Ю. А., Падусенко В. В., Стародуб К. О. Класифікація витрат сільськогосподарських підприємств для цілей бухгалтерського обліку. Економічний розвиток держави та її соціальна стабільність: матеріали між нар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених, студентів та аспірантів, 11 черв. 2020 р. Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. С. 141–142.

Farion V., Pytel S., Kornyat I. Integrated accounting classification of expenses and incomes of the main activities of passenger carriers. Herald of Economics. 2022. 4. P. 61–73. URL: https://doi.org/10.35774/visnyk2022.04.061

Бондаренко Н. М., Різченко Н. В. Особливості обліку витрат і виходу продукції рослинництва. Економіка та держава. 2019. № 11. С. 76–82. URL: https://doi. org/10.32702/2306-6806.2019.11.76.

Пилипенко К. А. Оцінка методів обліку витрат і калькулювання собівартості в управлінні виробництвом сільськогосподарської продукції. URL: https://www. pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/95.pdf.

Muravskyi V., Kundeus O., Hrytsyshyn A., Lutsiv R. Accounting in a smart city with the combined use of the Internet of Things and geographic information systems. Herald of Economics, 2023. № 2. P. 41–57. https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.041.

Юрченко К. Г. Методика розподілу непрямих витрат виробництва. Вісник податкової служби України. 2001. № 39. С. 59–63.

Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555-01#Text.

Лега О. В., Мокієнко Т. В., Прийдак Т. Б., Сіренко О. В., Яловега Л. В. Облік витрат та калькулювання собівартості допоміжних виробництв у сільському господарстві. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 40–47. URL: https:// doi.org/10.32702/2306-6814.2021.10.40.

Desyatnyuk O., Muravskyi V. and Shevchuk O. Accounting Automation in Agroindustrial Enterprises Using Drones (UAVs). 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT). 2021. P. 337–341. https:// doi.org/10.1109/ACIT52158.2021.9548424.

Гуменна-Дерій М., Шара Є., Слєсар Т. Облік, контроль і аналіз витрат та забезпечення матеріально-технічними ресурсами діяльності підприємств у майбутні періоди. Вісник Економіки. 2022. № 1. С. 110–129. URL: https://doi. org/10.35774/visnyk2022.01.110.

Zadorozhnyi Z.-M., Sudyn Y., Muravskyi V. Goodwill Assessment in Enterprise Management: Innovative Approaches Using Computer and Communication Technologies. Marketing and Management of Innovations. 2018. № 4. P. 43–53. URL: http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-04.

Овчарова Н. В., Кравченко О. В., Устик Є. С. Транспортні витрати торговельного підприємства: особливості обліку.Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 160- 165. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-25.

Іщенко Я. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 3–4. С. 26–36. URL: https://doi.org/10.35774/ ibo2019.03.026.

Завантаження

Опубліковано

2023-11-02

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Мінаєв, Дмитро, and Юрій Раделицький. “Класифікація витрат агродіяльності з позиції обліку і контролю в умовах використання геоінформаційних технологій”. Вісник Економіки, no. 3, Nov. 2023, pp. 97-114, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.097.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають