Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах

Василь Кифяк, Олександр Кифяк

Анотація


Вступ. Процеси формування та розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах свідчать про зростання впливу на розвиток туризму Інтернет-ресурсів, мобільних платформ та додатків, використання різноманітного програмного забезпечення та інших цифрових продуктів. Актуальним питанням є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та формування системи взаємовідносин між туристом і туристичною дестинацією. З огляду на це стаття присвячена дослідженню використання цифрових технологій у розвитку туристичних дестинацій.

Методи. Методичною основою дослідження є загальнонаукові та економіко- статистичні методи:

–  аналізу та синтезу – для дослідження переваг впровадження цифрових технологій у сферу туризму;

–  експертного оцінювання – на основі певної сукупності індивідуальних думок експертів, дало змогу отримати об’єктивну оцінку щодо необхідності впровадження цифрових продуктів у розвиток туристичних дестинацій;

–  індукції, дедукції – для визначення напрямів розвитку туристичних дестинацій;

–опитування – для визначення джерел інформації, що спонукали до туристичної поїздки та ін.

Результати. На основі аналізу діяльності туристичних центрів у західно- українських прикордонних регіонах визначено переваги діджиталізації у розвитку туристичних дестинацій та розкрито подальші можливості цифрового туризму.

Шляхом проведення експертного оцінювання деталізовано цифрові продукти та підтверджена необхідність їхнього впровадження у розвиток туристичних дестинацій.

Проведено анкетне опитування респондентів в інформаційних туристичних центрах окремих західноукраїнських міст, що сприяло визначенню основних джерел інформації, які вплинули на бажання здійснити туристичну поїздку в туристичну дестинацію.

Розглянуто міжнародний досвід використання цифрових технологій                 у функціонуванні локальних туристичних дестинацій у Сучавському повіті (Румунія), що дало змогу встановити сучасні підходи до розвитку туризму та впровадженню нових понять, таких як інформаційні системи дестинацій.

З метою повноцінного задоволення потреб сучасних туристів та ефективного використання туристичних ресурсів запропоновано створення                                       «розумних» територій, де завдяки цифровим технологіям та застосуванню інноваваційних приладів можна не тільки повноцінно використати туристичний потенціал та створити нові можливості для його зростання, а й зробити перебування туристів на території дестинації більш комфортним та безпечним.

Перспективи. Перспективність здійснення подальших досліджень передбачає розробку та впровадження комплексу заходів стимулювання щодо активізації процесів діджиталізації розвитку туристичних дестинацій та пошук інструментарію підтримки впровадження цифрових технологій у туристичну сферу.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бураковський І., Мовчан В., Кузяків О. Біла книга: як реалізувати експортний потенціал України за умов глобалізації. Пропозиції щодо політики сприяння розвитку українського експорту. Київ : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, АО «АФ «Сергій Козьяков та Партнери», 2016. 50 с.

Szlakit turystyczne od pomysłu do realizacji / Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Stasiaka, Jolanty Śledzińskiej, Bogdana Włodarczyka. Warszawa – Łódź. 2014. 527 р.

Produkt turystyczny / Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Wlodarczyk/ Warszava. Polskie Wydavnictvo Ekonomiczne. 2005. 389 p.

Stanislav Liszewski. Miasto i turystyka. Łódź, 2017. 420 р.

Carmen Năstase, Vasyl Kyfiak. Forecasting of cross-border regions development : scenario approach / ed. by: Vasyl Kyfiak, Carmen Năstase. Suceava: Editura Universităţii «Ştefan cel Mare», 2017. 196 p.

Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг) : моногр. / А. А. Мазаракі, Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко та ін. ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 388 с.

Мельниченко С. В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : моногр. Київ : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2008. 493 с.

Туроперейтинг / за заг. ред. Брича В. Я. Київ : Кондор, 2014. 275 с.

Михайліченко Г. І. Туроперейтинг. Київ, 2018. 303 с.

Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями. Вінниця, 2017. 321 с.

Диджитализация – это лишь начало. URL : https://day.kyiv.ua/ru/article/ ekonomika/didzhitalizaciya-eto-lish-nachalo.

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 67-p від 17 січня 2018 року «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 201–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». URL : https:// www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki- ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo- yiyi-realizaciyi.

Офіційний туристичний сайт міста Львова. URL : https://lviv.travel/.

Цифровий туризм з’явився в Чернівцях. URL : https://techtoday.in.ua/vodafone- news/cifrovij-turizm-z-yavivsya-v-chernivcyax-52834.html. Її

Менеджмент туристичної індустрії / В. П. Руденко, В. Я. Вацеба, В. Н. Підгірна та ін. Чернівці, Рута, 2019. 503 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.