Організація транскордонного маркетингового центру: функції, завдання та напрямки діяльності

Автор(и)

  • Олександр Кифяк Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

транскордонний маркетинговий центр, маркетинг, регіональна економіка, розвиток, транскордонна співпраця, прикордонні регіони

Анотація

Вступ. В умовах відновлення економічного потенціалу кожного регіону, створення нових робочих місць і вирішення соціальних проблем підвищилася необхідність інноваційно-орієнтованого розвитку економіки на засадах маркетингу. Для прикордонних територій, де налагоджена транскордонна співпраця та існують міжнародні партнерські зв’язки, нагальною є потреба у створенні єдиного мережевого простору, формуванні й розвитку особливих економічних зон, організації технопарків та інкубаторів у сфері високих технологій, використання можливостей інформаційних систем тощо. Створення транскордонного маркетингового центру сприятиме вирішенню цих та інших завдань регіональної економіки по обидва боки кордону.

Мета дослідження полягає у вивченні можливостей організації транскордонного маркетингового центру, визначенні його сутності, завдань, функцій, напрямків діяльності з урахуванням основних відмінностей прикордонних регіонів сусідніх країн.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять вивчення зарубіжного досвіду, використання методів аналізу й синтезу, опитування, порівняння, експертне оцінювання та ін.

Результати дослідження. У статті теоретично обґрунтовано доцільність створення транскордонного маркетингового центру, враховуючи міжнародний досвід та експертні оцінки фахівців Чернівецької торговельно-промислової палати. Аналіз ринків прикордонних регіонів України, румунії і Молдови сприяв визначенню основних напрямків діяльності та завдань транскордонного маркетингового центру й дав змогу встановити економічні й територіально-культурні відмінності прикордонних регіонів сусідніх країн, що є важливою передумовою успішного функціонування транскордонного маркетингового центру. На основі опитування менеджерів підприємств Чернівецької області визначено основні функції центру. Запропоновано підходи до визначення ефективності функціонування транскордонного маркетингового центру.

Практичне значення. Формування транскордонного маркетингового центру підтримано підприємцями регіону. Організація його практичної діяльності за сприяння Чернівецької торговельно-промислової палати може бути реалізована у найкоротший термін.

Перспективи подальших досліджень. Важливими напрямками подальших наукових досліджень є питання організаційно-правового забезпечення і фінансування діяльності транскордонного маркетингового центру, вирішення кадрових та інфраструктурних проблем.

Біографія автора

  • Олександр Кифяк, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

    доктор економічних наук, доцент,

    доцент кафедри маркетингу, інновацій та регіонального розвитку 

Посилання

Маркетингові дослідження / Безугла Л. С., Ільченко Т. В., Юрченко Н. І. та ін. Дніпро : Біла К. О., 2019. 300 с.

Пересадько Г. О. Методологічні засади маркетингових досліджень ринку збуту продукції промислових підприємств : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Суми, 2017. 494 с.

Md. Rakibul Hoque, R. Edward Bashaw. Cross-Border E-Commerce Marketing and Management (University of Dhaka, Bangladesh & Emporia State University, USA) 2020. 349 p.

Гегедош К. В. Транскордонний маркетинг: теоретичні, методичні та прикладні основи : моногр. Київ : Кондор, 2022. 192 с.

Пастернак О. І., Попадинець Н. М. Особливості сучасного маркетингу транскордонних регіонів. Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (26–28 квіт. 2018 р.). ; за заг. ред. І. І. Черленяка. Ужгород : Говерла, 2018. С. 35–38.

Дочинець І. В. Регіональний маркетинг: сутність, цілі та завдання. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка. 2015. Вип. 1(1). С. 65–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(1) 16.

Regional Marketing and the Strategic Market. Planning Approach to Attract Business and Industry. Case Study: Orange County, California, USA. URL: http://www-sre.wu- wien.ac.at/neurus/Franz_Kero.pdf.

Пиртко М. С. Маркетинг як інструмент розвитку територій об’єднаних громад. Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. 2019. № 4. С. 63–68.

Мельник А. Багаторівневе стратегічне планування в системі інституційних механізмів управління в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. № 2. С. 7–23.

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2020 рік. Чернівці: 2021. 463 с.

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2021 рік. Чернівці: 2022. 427 с.

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2022 рік. Чернівці: 2023. 419 с.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Кифяк, Олександр. “Організація транскордонного маркетингового центру: функції, завдання та напрямки діяльності”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 21-31, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 375

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.