БОЛОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ: ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Григорій Журавель, Микола Шинкарик

Анотація


Розглянуто основні прерогативи практичної реалізації принципів Болонського процесу, створення європейського простору вищої освіти (ЄПВО) і запропоновано шляхи їхнього впровадження.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / за ред. B. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2006.-326 с.

Луговий В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфіка¬цій /В. Луговий //Вища школа. - 2010. - №9. - С. 15-24.

Журавель Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського націо¬нального економічного університету. - 2010. - Вип. 5-1. - С. 341-348.

Інформаційний вісник / Міністерство освіти і науки України : Науково- методичний центр вищої освіти. - 2003. - № 10. - 82 с.

Галузеві стандарти вищої освіти підготовки бакалаврів та спеціалістів на¬пряму підготовки 0502 “Менеджмент ” / Затверджено та надано чинності наказом МОНУ № 404 від 25.05.2001 р.

Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Маскон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 1992. - 702 с.

Полякова Г. Вплив освітнього середовища ВНЗ на формування професійної компетентності фахівця / Г. Полякова // Вища школа. - 2010. - № 10. - C. 78-87.

Галузевий стандарт вищої освіти України (ГСВОМОН України 6.030601-09). Програма підготовки бакалавра. Галузь знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”. Напрям підготовки 030601 “Менеджмент”. Затверджено МОНУ 2.09.2009 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.