ДОСЛІДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Олена Димченко, Юлія Ільяшенко

Анотація


Розглянуто сутність сучасних європейських тенденцій переорієнтації'принципів стратегічного розвитку житлово-комунального господарства. Визначено основні національні принципи розвитку галузі, з урахуванням євроінтеграційних прагнень України. Проаналізовано заходи систематизації інвестиційних програм у системі стратегічного планування розвитку галузі.


Ключові слова


принципи стратегічного розвитку житлово-комунального господарства; інвестиційні програми; стратегічне планування; механізми державної участі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Указ Президента України № 1154/2010 від 21.12.2010 р. "Про заходи щодо забезпечення ефективності реалізації Програми економічних реформ на 2010¬2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.president.gov. ua/news/ 19024.html.

Котов Д. А. Рыночное реформирование водного коммунального хозяйства. Некоторые аспекты зарубежного опыта / Д. А. Котов // Региональная экономика. - 2009. - № 1. - С. 46-53.

Закон України "Проконцесії"№ 997-XIVвід 16.07.1999р. [Електроннийресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/997-14.

Дацій О. І. Наукові принципи розвитку житлово-комунального господарства та побудова цільових комплексних програм / О. І. Дацій //Держава та регіони. - 2006. - № 4. - С. 46-50.

Водный сектор в Гзрмании: Методы и опыт / проф., док.-инж., док.-экон. Карл-Ульрих Рудольф, дипл.-экон. Томас Блок; Федеральное Министерство окружающей среды, охраны природы и безопасности реакторов. - Берлин- Бонн-Виттен, 2001. - С. 151.

Тищенко О. М. Про удосконалення формування ринкового середовища в житловій сфері/О. М. Тищенко, С. Ю. Юр’єва //Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 213, т. III. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. - С. 726-730.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства: опыт и перспективы деятельности: моногр. /[Л. В. Беззубко, А. Н. Шамонова, С. А. Ефимочкина, Б. И. Беззубко]. - Донецк: Норд-компьютер, 2008. - 200 с.

Ильяшенко Ю. Г. К вопросу о необходимости создания Единого центра управления инновационно-инвестиционными проектами в ЖКХ/Ю. Г. Ильяшенко //Материалы IV Всеукр. студ. науч.-техн. конф. ["Устойчивое развитие городов']: в 4-х ч. Ч. 3/- X.: ХНАГХ, 2011. - С. 13-15.

Модернізація і реформування житлово-комунального господарства в системі стратегічного планування розвитку міст (д. е. н. Всеволод Ніколаєв, президент Корпорації ОКО (Об’єднані Консультанти), Юрій Антонюк, консультант) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ist.osp- ua. info/books/shlyah/1_Experty/Nikolaev. doc.

Димченко О. В. ЖКГ у реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: моногр. /О. В. Димченко;ХНАМГ. -X.:ХНАМГ, 2009. - 356 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.