ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Світлана Тимчук

Анотація


Розглянуто обов ’язкові риси екологічного туризму і його основні складові та базові формулювання поняття “•екологічний туризм” провідними міжнародними організаціями. Визначено, що екотуризм охоплює різні види туризму: краєзнавчий, відпочинковий, пригодницький та ін. Також екологічний туризм підвищує екологічну свідомість як туристів, так і місцевих мешканців. Розглянуто основні особливості екологічного туру, які відрізняють його від масового туризму. Окреслено основні завдання та властивості екологічного туризму в умовах розвитку соціально-економічної сфери сільських територій України. Зазначено, що екологічний туризм є ефективним засобом економічного і соціального відродження сільських територій України.

Проаналізовано темпи розвитку екологічного туризму в світі та Україні, а також стан забезпеченості територій нашої держави відповідними екологічними ресурсами. Окреслено основні перешкоди розвитку екотуристичного підприємництва в межах сільських громад. Водночас описані цільові заходи щодо пожвавлення екотуризму як ланки рекреаційної індустрії територіально визначених Державною програмою формування національної екологічної мережі. Окреслено роботу асоціації активного та екологічного туризму в частині проведення навчання для бажаючих займатись екологічним туризмом у своєму регіоні, розробки Дорожньої карти туристичної реформи України, організації конференції та круглих столів з обговорення актуальних питань розвитку активного та екологічного туризму.

Охарактеризовано екологічний туризм як вразливий сектор господарської діяльності, де природні лиха, негода, погіршення іміджу території, загострення криміногенної ситуації та безліч інших обставин кардинально впливають на обсяг потоків споживачів рекреаційних послуг. Тому запропоновано впровадження ефективного та конкурентоспроможного екотурпродукту, що потребує підвищення комплексності, а також зазначено важливість нормативно-правової та фінансової допомоги з боку держави.

Запропоновано напрями покращення екопродукту, запровадження стандартизації та удосконалення комплексу супутніх екотуристичних послуг як складової стимулювання підприємницької ініціативи для підвищення соціально-економічного рівня життя населення у межах сільських територій України.


Ключові слова


екологічний туризм; сільська територія; підприємницька діяльність; довкілля

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шумлянська Н. В. Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини [Електронний ресурс] / Н. В. Шумлянська // Культура України. - 2014. - Вип. 47. - Режим доступу: http://www.ic.ac.kharkov.ua/RIO/kultura47/15.pdf

Еко і сільський туризм: точки перетину [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mykrai. wordpress. com

Українська асоціація активного та екологічного туризму [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uaeta.org/ua/tourism/17

Білецька Г. А. Розвиток екотуризму як засіб економічного зростання Хмельницької області / Г А. Білецька // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - №10. - Т 2. - С. 245-247.

Луцька Н. І. Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичного бізнесу. Інвестиції: практика та досвід / Н. І. Луцька, І. З. Криховський. - 2009. - №6. - С. 27-30.

Богуш Л. Г Екотуризм як вектор інтеграції соціально-економічної та еколо¬гічної складових сталого розвитку /Електронний ресурс]/Л. Г. Богуш. - Режим доступу: http://economics-of-nature. net/uploads/arhiv/2008/Bogush. pdf

Рунців О. І. Проблеми розвитку екологічного туризму в Україні// Вісник наукових досліджень. - 2006. - Вип. 1. - С. 180-183. - (Серія “Туризм").

Блакберн А. А. Региональные ландшафтные парки как туристско-рекреацион¬ные предприятия в контексте устойчивого развития туризма в Украине / А. А. Блакберн //Вісник ДІТБ. - 2005. - № 9. - С. 190-196. - (Серія “Економіка, організація і управління підприємствами в туристичній сфері’).

Ерчак О. В. Формирование условий для развития экотуризма на особо охраняемых природных территориях / О. В. Ерчак //Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия особо охраняемых природных территорий. - Брест: Альтернатива, 2007. - С. 221-222.

References

Shumlanska N. V. Ecotourism as a form of attachment to the natural and cultural heritage /N.V.Shumlanska // Culture Of Ukraine. - 2014. - № 47. [Electronic re¬source]. - Access mode: http://www.ic.ac.kharkov.ua /RIO/kultura47/15.pdf

Eco and rural tourism: point of intersection [Electronic resource]. - Access mode : https://mykrai. wordpress. com

Ukrainian Association of active and eco-tourism [Electronic resource]. - Access mode: http://uaeta.org/ua/tourism/17

Biletska G. A. Development of ecotourism as a means to economic growth of Khmelnitsky region / G. A. Biletska // Bulletin of the Khmelnytsky National Univer¬sity. - 2010. - № 10. - Т 2. - P. 245-247.

Lutska N. I. Marketing innovation strategy of development of tourist business. Invest¬ments: practice and experience / N. I. Lutska, І. Z. Kryxovsky - 2009. - № 6. - P 27-30.

Bogush L. G. Ecotourism as a vector of integration of socio-economic and environ¬mental components of sustainable development [Electronic resource] / L. G. Bogush. - Access mode: http://economics-of-nature.net/uploads/arhiv/2008/Bogush.pdf

Ryntziv O. І. Problems of development of ecological tourism in Ukraine // Bulletin of scientific research. Ser.: Tourism /Halych Institute. V. Chornovil. - Ternopil, 2006. - № 1. - P. 180-183.

Blackbourne A. A. Regional landscape parks as tourist-and-recreational businesses in the context of sustainable development of tourism in Ukraine/A. A. Blackbourne // Bulletin DMTB : Economics, organization and management of enterprises in the tourism sector.- 2005. - № 9. - P 190-196.

Erchak O. V. Formation of conditions for the development of ecotourism on spe¬cially protected natural territories / O. V. Erchak // the ecological and economic mechanism of conservation of biodiversity of especially protected natural territo- ries-Brest: Alternative, 2007. - P. 221-222.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.