ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Сергій Надал, Наталія Спасів

Анотація


Обґрунтовано роль бюджетної децентралізації у контексті формування доходів місцевих бюджетів України. Встановлено, що перший рік впровадження бюджетної децентралізації позитивно позначився на обсягах формування доходів місцевих бюджетів, що створило підвалини для повної фінансової самостійності останніх.

Вивчено вплив макрочинників, які пригальмовують здобутки бюджетної децентралізації в Україні. До домінуючих віднесено найнижчі показники ВВП, високий рівень інфляції, падіння доходів населення, зниження обсягу прямих іноземних інвестицій, нарощування зовнішніх зобов’язань, корупційна складова, а також економічна та військова агресія з боку Російської Федерації.

Встановлено, що завдяки новаціям у Податковому кодексі в частині зміни переліку місцевих податків і зборів та підходів до їх адміністрування бюджетна децентралізація в перший рік реалізації значно посилила фінансову спроможність місцевих бюджетів.

Визначено, що бюджетна децентралізація уможливила розширення повноважень місцевих органів влади, вплинувши на дохідну базу місцевих бюджетів, забезпечила не тільки самостійність у фінансовій площині, а й створила умови для подальшого розвитку адміністративно-територіальних одиниць крізь призму запровадження стимулів для зростання соціально-економічних індикаторів і забезпечення добробуту територіальних громад.

Виокремлено напрями подальшого нарощування доходів місцевих бюджетів шляхом запровадження прозорих кроків у контексті бюджетної децентралізації, фіскальної лібералізації та трансфертної політики.


Ключові слова


місцеві бюджети; доходи місцевих бюджетів; видатки місцевих бюджетів; податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; міжбюджетні трансферти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: моногр. /В. Г. Дем’янишин - Тернопіль: ТНЕУ, 2008. - 496 с.

Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: моногр. /C. І. Юрій, В. Г. Дем’янишин, О. П. Кириленко [та ін.]; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина. - К.: Кондор, 2012. - 376 с.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: моногр. /1. О. Луніна, О. П. Кири¬ленко А. В. Лучка [та ін.]; за ред. І. О. Луніної. - К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозування. -2010.- 320 с.

Кириленко О. П. Дохідна база місцевих бюджетів в умовах реформування бюджетної та податкової системи / О. П. Кириленко // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу. - Тернопіль : Вектор,

- С. 6-10.

Ковалевич Д. А. Основні засади планування та виконання місцевих бюджетів/ Д. А. Ковалевич, В. І. Рошило // Економіка. - 2013. - № 21. - С. 168-171.

Лободіна З. М. Вплив місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток територій в контексті проведення бюджетної реформи / 3. М. Лободіна// Інноваційна економіка. - 2012. -№9 (35). - С. 124-128.

Малиняк Б. Стан прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні / Б. Малиняк//Наука й економіка. - 2010. - № 1. - С. 36-45.

Руденко Я. П. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування/ Я. П. Руденко // Економічні науки. - 2013. -№4.~ С. 399-414.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbu.gov. uа.

Офіційний сайт Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua.

Офіційний сайт Тернопільської міської ради [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.te. uа.

References

Demyanyshyn V. G. Theoretical conceptualization and practical implementation of budget Doctrine of Ukraine: Monograph. - Ternopil: TNEU, 2008. - 496 p.

Development of the budget process in terms of economic transformation: mono¬graph / S. I. Yurij, V. G. Demyanyshyn, O. P. Kyryienko, etc .; [Ed. S. I. Yurij, V.G. Demyanyshyn]. -K.: Publishing Condor. - 2012. - 376p.

Diversification of local budgets: monograph /1.0. Lunina, O.P Kyryienko, A. V. Luchka [et al.];/Ed. I. O. Lunina. - K., NAS of Ukraine; Institute of Economics and prognostication. -2010.- 320 p.

O. P. Kyryienko. Revenue base of local budgets in terms of reforming the budget and tax systems / O. P. Kyryienko // Methodological problems of financial theory and practice in terms of system reforms: materials science. Conf. prof.-off. composition. - Ternopil, Vector, 2011. - P 6-10.

Kovalevych D. A. Basic principles of planning and execution of local budgets /D. A. Kovalevych, V. I. Roshylo // Economics. - 2013. - № 21. - P. 168-171.

LobodinaZ. M. The impact of local budgets for social and economic development of areas in the context of budget reform / Z. M. Lobodina // Innovative Economy. - 2012. -№9 (35). - P 124-128.

MalynyakB. State budget transparency at the local level / B. Malynyak//Science and economics. - 2010. - № 1,- P. 36-45.

Rudenko Ya. R Local budgets as the financial base of local government / Ya. P. Rudenko // Economics. - 2013. - № 4,- P. 399-414.

[Electronic resource]. - Access from http://www. nbu. gov. ua, the official website of the National Bank of Ukraine.

[Electronic resource]. - Access from http: // www.treasury.gov.ua, the official website of the State Treasury Service of Ukraine.

[Electronic resource]. - Access from http://www. rada. te. ua, the official website of Ternopil City Council.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.