Проблемні аспекти обліку внесків до статутного капіталу товариств в інвестора

Автор(и)

  • Зеновій-Михайло Задорожний Західноукраїнський національний університет
  • Ірина Омецінська Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.156

Анотація

Вступ. процес створення, реорганізації та ліквідації підприємств завжди є важливим об’єктом бухгалтерського обліку. З цього приводу опубліковано багато наукової літератури та статей, у яких проаналізована законодавча, нормативна та інструктивна бази такого обліку. Водночас питання, які стосуються відображення в обліку процесу виникнення корпоративних прав в інвестора та порядку погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу дочірніх підприємств, є маловивченими і надто дискусійними. Через різницю в часі між цими процесами та невідображення інвестором в обліку і звітності корпоративних прав на дату їх виникнення, користувачі інформації (кредитори, інвестори, акціонери) не матимуть достовірних даних про майно підприємства, його фінансові та ресурсні можливості, стратегію розвитку та ризики. Тому виникає необхідність у пошуку шляхів обґрунтованого відображення в обліку корпоративних прав інвестора на частку в статутному капіталі товариства згідно зі статутними документами та подальшої передачі майна за визначеними внесками.

Мета дослідження полягає в удосконаленні методики обліку внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання в інвестора, що дасть змогу сформувати обґрунтовану облікову та звітну інформацію та приймати на її основі виважені управлінські рішення, враховуючи ризики діяльності підприємства та стратегію його розвитку.

Методи. Методологічною базою дослідження є застосування системного підходу до удосконалення обліку корпоративних прав в інвестора та порядку погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. Використано такі методи дослідження: порівняння, аналізу та синтезу – для визначення впливу інвестиційних процесів на мікро- та макроекономіку, ролі облікової інформації в цих процесах; порівняльного аналізу, наукового узагальнення – для аналізу пропонованих науковцями варіантів відображення в обліку заборгованості інвесторів за внесками до статутного капіталу; індукції та дедукції, абстрактно-логічний – для удосконалення плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування з метою відображення в обліку права на частку в статутному капіталі товариств; причинно-наслідкового зв’язку, моделювання та формалізації – для побудови моделі обліку внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання в інвестора.

Результати. Визначено вплив інвестиційних процесів на мікро- та макроекономіку та наголошено на ролі облікової інформації під час формування інвестиційної політики суб’єктів господарювання. проведено аналіз пропонованих науковцями варіантів відображення в обліку заборгованості інвесторів за внесками до статутного капіталу, на основі чого сформовано власні пропозиції щодо вирішення цієї проблеми. В плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування запропоновано до рахунка 12 «Нематеріальні активи» відкрити субрахунок 126 «права на частку в статутному капіталі товариств», що дасть змогу відобразити в обліку факт отримання права на частку в статутному капіталі товариства згідно з підписаними статутними документами. Для обліку виникнення та погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу дочірнього підприємства рекомендовано використовувати субрахунок 682 «Внутрішні розрахунки». Акцентовано, що для обліку операцій щодо інвестицій в статутний капітал суб’єктів господарювання інвестор має здійснити нарахування податкових зобов’язань з пДВ на основі зафіксованої в статутних документах вартості майна у вигляді запасів чи необоротних активів. розроблено модель обліку внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання в інвестора, яка дасть змогу сформувати достовірне інформаційне забезпечення щодо інвестиційних процесів на підприємстві.

Перспективи подальших досліджень. подальші дослідження будуть спрямовані на удосконалення інформаційного забезпечення щодо внесків до статутних капіталів суб’єктів господарювання в інвестора з метою обґрунтованого оцінювання їх результативності.

Ключові слова: облік, статутний капітал, інвестор, корпоративні права, заборгованість за внесками до статутного капіталу, довгострокові інвестиції.

Біографії авторів

  • Зеновій-Михайло Задорожний, Західноукраїнський національний університет
    доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи
  • Ірина Омецінська, Західноукраїнський національний університет
    кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010 року № 2755-VI. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018 року № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275- 19#Text

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0893-99#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01#Text

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» : наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text

Bauman M. P. The Impact and Valuation of Off-Balance-Sheet Activities Concealed by Equity Method Accounting. Accounting Horizons. 2003. 17 (4). P. 303-314. URL: https://doi.org/10.2308/acch.2003.17.4.303

Крупка Я. Методи оцінки майна та інвестицій в обліку й звітності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 1. С. 76–83.

Крупка Я. Про інвестиційну складову корпоративної фінансової звітності. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 4. С. 123–131.

Онищенко В. Статутний капітал підприємства. Головбух. 2021. URL: https:// www.golovbukh.ua/article/7256-statutniy-kaptal-pdprimstva

Примаченко О. Л. Науково-практичний аспект організації обліку формування статутного капіталу господарських товариств. Молодий вчений. 2015. № 1 (16). С. 45–49.

Rashty J. Equity Method Accounting. The CPA Journal. 2023. 04 URL: https://www. cpajournal.com/2023/04/12/equity-method-accounting/

Шемета Т. Частка в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю: поняття, правова природа. Господарське право і процес. 2019 № 1. С. 55–60.

Шурпенкова Р. К. Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств. регіональна економіка. 2011. № 4. С. 125–131.

Baddeley M. Capital investment, business behaviour, and the macroeconomy. The Economic and Labour Relations Review. 2023. 34. P. 1-16. DOI: 10.1017/ elr.2022.11

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо інвестиційного клімату в Україні / Міністерство економіки України. URL: https://www.me.gov.ua

Investment share of GDP by institutional sectors. Eurostat. URL: https://ec.europa. eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_11/default/table

Пономарьов Д. Е. Капітал підприємства: сутність та аналіз формування і використання. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 53–58.

Завантаження

Опубліковано

2023-06-17

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Задорожний, Зеновій-Михайло, and Ірина Омецінська. “Проблемні аспекти обліку внесків до статутного капіталу товариств в інвестора”. Вісник Економіки, no. 2, June 2023, pp. 156-71, https://doi.org/10.35774/visnyk2023.02.156.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>