Принципи формування інтегрованої звітності аграрних підприємств

Автор(и)

 • Михайло Проданчук Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
 • Наталія Шевчук Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»
 • Ірина Годнюк Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

інтегрована звітність, принципи, управління, транспарентність, стейкхолдери

Анотація

Вступ. Національні аграрні підприємства, опинившись під впливом воєнного конфлікту та євроінтеграційних перетворень, повинні активно працювати над виходом на світові ринки та залученням інвестицій, щоб забезпечити не тільки власну стійкість, а й відновлення та розвиток аграрного сектору України загалом. Зокрема, інтегрована звітність стає ключовим інструментом для забезпечення прозорості та створення сприятливого середовища для інвесторів. розуміння власної користі від інтегрованої звітності дає змогу аграрним підприємствам ефективніше реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі, а також будувати стійкі та сталі стратегії розвитку в умовах сучасних викликів.

Мета статті – вдосконалення та поглиблення розуміння впливу принципів інтегрованої звітності на комунікації підприємства зі стейкхолдерами, що відіграють ключову роль у сучасному бізнес-середовищі.

Методи. У процесі дослідження принципів інтегрованої звітності використовувалися загальнонаукові методичні прийоми, зокрема індукції та дедукції. Використано методи наукового пізнання, метод аналогій, методи аналізу та синтезу, метод системного аналізу, порівняння та узагальнення.

Результати. Встановлено, що основні та додаткові принципи формування інтегрованої звітності є визначальними елементами у процесі створення якісного та цілісного інтегрованого звіту. Крім того, виявлено суттєвий вплив цих принципів на формування та підтримання ефективних інформаційних комунікацій між підприємством та його стейкхолдерами в контексті управління підприємствами. Обґрунтовано, що основні принципи формування інтегрованої звітності доцільно доповнити принципом транспарентності.

Перспективи. Впровадження із перспективою дотримання принципів інтегрованої звітності в облікову практику відкриває підприємствам перспективи збільшення прозорості, покращення взаємодії зі стейкхолдерами та підвищення довіри громадськості. Це сприяє сталому розвитку, оптимізації управління ресурсами, підвищенню конкурентоспроможності, а також може привести до приваблення нових інвесторів та розширення ринкових можливостей для підприємства.

Біографії авторів

 • Михайло Проданчук, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

  доктор економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування

 • Наталія Шевчук, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

  доктор філософії з обліку і оподаткування, керівник навчального відділу, викладач кафедри фінансів,

  обліку та оподаткування імені С. Юрія

 • Ірина Годнюк, Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут»

  кандидат економічних наук,

  доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування імені С. Юрія

Посилання

Безверхий К. В. Принципи інтегрованої звітності підприємства. URL: https:// conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/17.pdf

Лоханова Н. О. До питання про принципи підготовки інтегрованої звітності. Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2012. № 9(2). С. 291–299.

Жук В. М. Інтегрована звітність: ретроспектива і перспектива в Україні. Облік і фінанси. 2019. № 1(83). С. 20–27. URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2019-1(83)-20-27

Костюченко В. М., Богатир Н. В. Інтегрована звітність як інноваційна модель звітності корпоративних підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015 № 8. С. 1126–1130. URL: http://global-national.in.ua/ archive/8-2015/236.pdf

Шинкарук В. І. Філософський енциклопедичний словник. Київ : Ін-т філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, 2002. 742 с. URL: https://shron1.chtyvo.org. ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_ entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf

Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. Житомир : ПП «Рута», 2003. 476 с.

Швець В. Т. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. К. : Знання, 2008. 535 с.

Михалків А. А. Принципи бухгалтерського обліку: суперечності поглядів. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2010. № 4(54). С. 123–127.

Нестеренко О. О. Методологія та організація формування інтегрованої звітності : дис. … д. е. н. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Харків : Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, 2018. 510 с.

Міжнародний стандарт з інтегрованої звітності (2013). URL: https:// integratedreporting.ifrs.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE- INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf

Давидов О. І. Модель формування фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. 2019. Вип. 1(53). С. 154–162. URL: http://visnyk-ekon.uzhnu.edu.ua/ article/view/164645

Міжнародні стандарти фінансової звітності (версія перекладу українською мовою – 2014 рік). URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?showHidden=1&art_id=408095 &cat_id=408093&ctime=1423500775962

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). URL: https:// www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

Офіційний сайт ISO standards. URL: https://www.iso.org/iso-26000-social- responsibility.html

Офіційний сайт International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). URL: https://www.ipsasb.org/

International Standards on Auditing. URL: https://www.readyratios.com/reference/ audit/international_standards_of_auditing_isa.html

International Valuation Standards (2021). URL: https://www.rics.org/uk/upholding- professional-standards/sector-standards/valuation/red-book/international- valuation-standards/

Baruch L. The deteriorating usefulness of financial report information and how to reverse it. Accounting and Business Research. 2018. pp. 465–493. URL: https:// www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00014788.2018. 1470138?src=recsys

Affleck-Graves J., Callahan C., Chipalkatti N. Earnings Predictability, Information Asymmetry, and Market Liquidity. Journal of Business Finance & Accounting. 2002. pp. 561–583.

Diamond D., Verrecchia R. Disclosure, Liquidity and the Cost of Capital. The Journal of Finance. 1991. Vol. XLVI, No. 4. pp. 1325–1340.

International Framework (2021). URL: https://integratedreporting.org/ resource/international-ir-framework/

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Проданчук, Михайло, et al. “Принципи формування інтегрованої звітності аграрних підприємств”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 111-28, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 407

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.