АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Степан Дусановський

Анотація


Розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку аграрного сектору економіки регіону в ринкових умовах, обґрунтовано шляхи підвищення його ефективності на перспективу. Зроблено аналіз виробництва валової продукції за категоріями господарств регіону, а також показано динаміку виробництва основних видів продукції сільського господарства за 2000-2013 роки. Обґрунтовано пропозиції щодо спеціалізації аграрних підприємств Тернопільської області за рахунок удосконалення організаційно-виробничої структури, поєднання прогресивних методів господарю­вання в сучасних умовах, розвитку кооперації на селі.

Показано важливу роль державної підтримки аграрного сектору економіки, необхідності перебудови форм управління цією сферою на обласному та районному рівнях. Запропоновано форми кооперації та інтеграції в галузях цукробурякового виробництва, особливо в тих районах, де розміщені цукрові заводи, за рахунок створення агропромислових об’єднань для єдиного технологічного процесу і виробництва цукросировини, її переробки та реалізації готової продукції.


Ключові слова


валова продукція; ефективність; кооперація; інтеграція; ринок; регулювання; об’єднання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. - К. : ННЦ, ІАЕ, 2005. - 292 с.

Дусановський С. Л. Агропромисловий комплекс України в ринкових умовах : моногр. / С. Л. Дусановський. - Тернопіль : СМП “Тайп”, 2009.

Пархомець М. К. Організаційно-економічні основи розвитку молоко продуктового підкомплексу в ринкових умовах : моногр. /М. К. Пархомець. - Тернопіль : Економічна думка, 2005. - 242 с.

Саблук П. Т Інституційні засади трансформацій в аграрній сфері/П. Т Саб- лук. - К. : ННЦІАЕ, 2011. - 61 с.

Сільське господарство Тернопільської області за 2013 рік. Статистичний збірник. - Т. : Тернопільське ГУС, 2014. - 223 с.

Кристальний О. В. Розвиток кооперації в контексті аграрної реформи / О. В. Кристальний // Економіка АПК. - 1995. - № 10. - С. 32.

Малік М. Й. Кооперація в сільському господарстві України / М. Й. Малік // Економіка АПК. - 2005. - № 12. - С. 5.

Іванух Р А. Аграрна економіка і ринок : моногр. /Р А. Іванух, С. Л. Дусановський, Є. М. Білан. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 256 с.

Дусановський С. Л. Ринок землі / С. Л. Дусановський, М. Г. Саєнко. - Тернопіль : Тайп, 2009. - 26 с.

Економіка підприємств АПК : навч. посібн. / За ред. Дусановського С. Л., Горлачука М. А. - Тернопіль : Горлиця, 2012. - 250 с.

References

Ahropromyslovyi kompleks Ukrainy: stan, tendentsii ta perspektyvy rozvytku [Agro¬industrial complex of Ukraine: status, trends and prospects]. (2005) - Kyiv: NNTS, IAE [in Ukrainan].

Dusanovskyi S. L. (2009). Ahropromyslovyi kompleks Ukrainy v rynkovykh umovakh [Agriculture complex of Ukraine in market conditions]. Ternopil: SMP “Taip” [in Ukrai¬nian].

Parkhomets M. K. (2005). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy rozvytku moloko produktovoho pidkompleksu v rynkovtkh umovakh [Organizational and economic principles of milkproductuction subcomplex in market conditions]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Sabluk P. T. (2011). Instytutsiinizasady transformatsii v ahrarniisferi[Institutional basis of transformations in agriculture]. Kyiv: NNTS IAE [in Ukrainian].

Silske hospodarstvo Ternopilskoi oblasti za 2013 rik. Statystychnyi zbirnyk [Agri¬culture of the Ternopil region for 2013. Statistical Yearbook]. (2014). Ternopil: Ternopilske HUS [in Ukrainian].

Crystalnyi O. V. (1995). Rozvytok kooperatsii v konteksti ahrarnoi reformy [The De¬velopment of cooperation in the context of agrarian reform]. Ekonomika APK - Economics of AIC, 10, 32 [in Ukrainian].

Malik M. Y. (2005). Kooperatsiia v silskomu hospodarstvi Ukrainy [Cooperation in agriculture of Ukraine]. Ekonomika APK - Economics of AIC, 12, 5 [in Ukrainian].

Ivanukh R. A., Dusanovskyi S. L., Bilan Y.M. (2003). Ahrarna ekonomika irynok [Agrarian economy and market]. Ternopil: Ekonomichna dumka [in Ukrainian].

Dusanovskyi S. L., Saienko M. H. (2009). Rynok zemli [The land market]. Ternopil: Taip [in Ukrainian].

Dusanovskyi S. L., Horlachuk M. A. (Ed.). (2012). EkonomikapidpryiemstvAPK [Economy of the enterprises AIC]. Ternopil: Horlytsia [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.