ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зоряна Якубович

Анотація


Здійснено аналіз підходів до трактування поняття “система економічної безпеки підприємства”, виділено елементи системи економічної безпеки машинобудівного підприємства, визначено мету, цілі, завдання та принципи цієї системи.

Ключові слова


cистема; система економічної безпеки підприємства; елементи системи; принципи;завдання системи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Волкова В. Н. Из истории теории систем и системного анализа (фрагменты) /В. Н. Волкова. - СПб.: СПбГПУ, 2001. - 260 с.

Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник/ О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с. (Альма-матер)

Шарапов О. Д. Економічна кібернетика: Навч. посібник / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. - К.: КНЕУ, 2004. - 231 с.

Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ/В. Н. Садовский. - М.: Наука, 1974. - 279 с.

Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие / Ю. П. Сурмин. - К.: МАУП, 2003. - 368 с.

Партин Г. О. Особливості управління витратами машинобудівного підприємства на засадах системного підходу / Г. О. Партин, А. І. Ясінська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2009. - № 647. -

С. 157-163.

Фещур Р. В. Управління розвитком машинобудівних підприємств /Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк//Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. - 2008. - № 624. - С. 100-109.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / [В. Л. Ортинський, І. С. Керницький, 3. Б. Живко та ін.]. - К.: Правова єдність, 2009. - 544 с.

Шевченко І. Особливості формування системи економічної безпеки підприємства /1. Шевченко //Наука молода. - 2008. - № 10. - С. 178-181.

Третьякова Н. С. Разработка системы управления экономической безопасностью предприятий: дис. на соискание учёной степени канд. экон. наук: 08.00.05/Н. С. Третьякова. - Санкт-Петербург, 2003. - 206 с.

Коробчинський О. Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О. Л. Коробчинський //Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 4. - С. 41-45.

Ананьев О. М. Теоретико-методологічні аспекти управління економічною безпекою підприємства: інформаційно-логістичний підхід/О. М. Ананьев, Б. М. Мізюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна). - 2009. - № 1. - С. 323-334.

Андреева Т. Є. Аналіз економічної безпеки діяльності підприємства як економічної категорії/Т. Є. Андреева, Т. Е. Петровська, І. Г. Грицькова //Научно¬технический сборник “Коммунальное хозяйство городов”. - 2009. - № 87. - С. 219-224.

Мороз О. В. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: монографія /О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. М. Халімон. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2008. - 180 с.

Коваленко К. В. Основи створення комплексної системи економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект / К. В. Коваленко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського. - 2008. - № 3. - С. 134-139.

Квасницька Р. С. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 2. - С. 34-38.

Слободяник Т. М. Запровадження комплексної системи економічної безпеки та оцінка її ефективності на сучасному підприємстві / Т. М. Слободяник // Економічний простір. - 2008. -№ 12/2. - С. 22-26.

Іванюта Т. М. Економічна безпека підприємства: навч. посібник/ Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.

Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко- правовий аспект: навч. посібник / М. І. Камлик. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.

Кириченко О. А. Методологічні основи економічної безпеки суб’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 12. - С. 53-65.

Левковець Н. П. Принципи забезпечення економічної безпеки підприємств /Н. П. Левковець //Управління проектами, системний аналіз і логістика. - 2008. - № 5. - С. 333-336.

Могильный А. И. Основы безопасности бизнеса / А. И. Могильный, В. Н. Бесчастный, Ю. О. Винокуров. - Донецк: Регион, 2000. - 130 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.