ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Богдан Луців, Ольга Заславська

Анотація


Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування банківських ресурсів. Досліджено динаміку ресурсного забезпечення діяльності банків України в сучасних умовах. Зроблено акцент на запозиченнях банків шляхом випуску єврооблігацій та отримання субординованих позик, що особливо актуально в умовах обмежених можливостей формування банківських ресурсів.


Ключові слова


банківські ресурси; капітал банку; зобов’язання банку; субординований борг; єврооблігація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Толковый словарь рыночной экономики / В. П.Тарасов ; под общ. ред. Ф. А. Крутикова. - 2-е, доп. изд. - М. : Рекламно-издат. фирма ГЛОРИЯ, 1993. - 301 с.

Економічна енциклопедія /відп. ред. С. В. Мочерний. Т. 1. - К. : Видав. центр "Академія", 2000. - 863 с.

Заруба О. Д. Ресурсне забезпечення банку: розробка моделі /О. Д. Заруба // Вісник НБУ. - 1998. - № 9. - С. 35-37.

Банківські операц/Т: підруч. /А. М. Мороз, М. I. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К. : КНЕУ, 2000. - 384 с.

Фінансово-економічний словник/А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К. : Знання, 2007. -1072 с.

Довгань Ж. М. Ресурси комерційного банку: формування та управління : автореф. duc. канд. екон. наук : 08.04.01 / Ж. М. Довгань ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - 19 с.

Луців Б. Л. Інвестиційна політика банків : навч. посіб. / Б. Л. Луців, А. О. Тим - ків. - Тернопіль : Екон. думка, 2010. - 266 с.

Алексеенко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики : моногр. / М. Д. Алексеенко. - К.: КНЕУ, 2002. - 31 с.

Васюренко О. В. Ресурсний потенціал комерційного банку / О. В. Васюренко, І. М. Федосік // Банківська справа. - 2002. - № 1. - С. 58-64.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь /Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 479 с.

Банковское дело : учеб. /под. ред. О. И. Лаврушина. - М. : Фин. и стат., 2005. - 672 с.

Банківські операції: підруч. /за ред. д. е. н., проф. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Buд-во ТНЕУ "Екон. думка", 2009. - 696 с.

Енциклопедія банківської справи України /редкол.: В. С. Стельмах (голова) та ін. - К. : Молодь, Ін Юре, 2001. - 680 с.

Довгань Ж. М. Банківський капітал: суть і значення /Ж. М. Довгань //Вісник НБУ. - 1998. - № 7. - С. 18-20.

Васюренко О. В. Банківські операції: навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і допоен. - К. : Знання, 2006. - 311 с.

Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http // www.bank.gov. ua.

Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 2121 - III від 7.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:/ /zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

Постанова НБУ "Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" № 368 від 28.08.2001 (зі змінами та доповненнями) //[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=z0841-01.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансово!'кризи"від 23.06.2009 № 1533-VI (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:/ /zakon.nau. ua/doc/?code=1533-17.

Аналітичний огляд ринку українських міжнародних облігацій / С. Варфоломеев. - К.: Проект АМР США/ПАДКО "Впровадження пенсійної реформи в Україні", 2003. - 79 с.

Кирилейза І. Єврооблігації як інструмент залучення фінансових ресурсів вітчизняними банками [Електронний ресурс]/І. Кирилейза. - Режим доступу : http://libfor.com/index.php?newsid=369.

UFC Capital. Еврооблигации Украины. Обзор рынка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ufc-capital.com/data/filestorage/reviews/ company_reports/2010/20101029-ukr-eurobonds_book_2010-rus.pdf.

Анісімова Л. А. Єврооблігацїї - альтернативний шлях поповнення пасивів кредитно-фінансових установ /Л. А. Анісімова, Т. П. Вахнюк//Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. - 2011. - № 2(58). - С. 21-27.

Спрос на украинские еврооблигации пока есть [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://allbe. org/spros-na-ukrainskie-evroobligacii-poka-est/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.