ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Наталія Васюткіна

Анотація


Досліджено розвиток теорій управління підприємствами, переваги та недоліки кожного з існуючих підходів. Визначено основні економічні передумови та чинники, що зумовили трансформаційні зміни в суспільстві і появу нових підходів в управлінні.


Ключові слова


теорія; управління; школи; системи; трансформаційні зміни

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Тейлор Ф. Основы научного менеджмента. - М.: Прогресс, 1992. - 326 с.

Файоль А. Общее и промышленное управление/А. Файоль. - М.: Экономика, 1992. - 128 с.

Мескон М. Основи менеджменту /М. Мескон, М. Альберт, А. Хедоури. - М.: Дело, 1997. - 481с.

Слепцов I. О. Наука управляти: з історіїменеджменту. Хрестоматія: навч. посіб. /1. О. Слепцов. - К. : Либідь, 1993. - 304 с.

Орлов А. И. Менеджмент: учеб. /А. И. Орлов. - М.: Знание, 1999. - 347 с.

Пушкар Р. Менеджмент: теорія та практика: підруч. / Р. Пушкар, Н. Тарнавська. - Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 486 с.

Завадський Й. С. Менеджмент:"Management"/ Й. С. Завадський. - К.: УФІМБ, 1998. - Т. 1. - 542 с.

Иноземцев В. Л. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / В. Л. Иноземцев. - М.: Academia, 1999. - 640 с.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество /Д. Белл. - М.: Academia, 2004. - 578 с.

Вебер М. Гoсподарство і суспільство: зб. статтей/М. Вебер. - М.: ИНИОН, 1972. - 432 с.

Mary Parker Follett. Prophet of Management / Mary Parker Follett. - Boston : Harvard Business School Press, 1995.

Кузнецова H. В. Хороший лидер не имеет подчиненных (Мэри Паркер Фоллетт - теоретик менеджмента) / Н. В. Кузнецова //Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 6 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// www.mevriz.ru/articles/2003/6/3102.html.

Галькевич Р. С. Основи менеджменту/Р. С. Галькевич, В. И. Набоков. - М. : Высшая школа, 1998. - 467 с.

Балабанов И. Т. Основи фінансового менеджменту/И. Т. Балабанов. - М., 1995. - 357 с.

Гэрчикова И. Н. Менеджмент : підруч. [для вузів] / И. Н. Гэрчикова. - М. : ЮНІТІ "Банки і біржі", 1994. - 375 с.

Румянцева 3. П. Менеджмент організації/3. П. Румянцева, Н. А. Саломатин. - М.: Инфра, 1995. - 420 с.

Перегудов Ф. И. Введение в системный анализ / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. - М.: Высшая школа, 1989. - 367 с.

Сагатовский В. Н. Основы систематизации всеобщих категорий / В. Н. Сагатовский. - Томск, 1973. -272 с.

Черняк Ю. И. Системный анализ в управлении экономикой/Ю. И. Черняк. - М.: Экономика, 1975. - 191 с.

Черняк Ю. И. Анализ и синтез систем в экономике / Черняк Ю. И. - М. : Экономика, 1970. - 151 с.

Волкова В. Н. Теория систем/В. Н. Волкова. - М.: Высшая школа, 2006. - 260 с.

Гэрбань О. М. Основі теорії систем та системного аналізу / О. М. Гэрбань, В. Є. Бахрушин. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2004. - 288 с.

Кредісов А. І. Менеджмент для керівників / А. І. Кредісов, С. Г. Панченко, В. А. Кредісов. - К.: Знання, 1999. - 556 с.

Шершньова 3. Є. Стратегічне управління : підруч. - 2-ге вид., перероб. і доп. / 3. Є. Шершньова. - К. : КНЕУ, 2004. - 699 с.

March J. Organizations / J. March, H. Simon. - New York, Oxford University Press, 1958. - 156 p.

Lawrence P. Developing Organizations: Diagnosis and Action / P. Lawrence, J. Lorsh. - N. Y., Addison-Wesley, 1969. - 216 p.

Woodward J. Industrial Organization: Behavior and Control/ J. Woodward. - Oxford University Press, 1970. - 240 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.