ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Алла Васіна

Анотація


Обґрунтовано необхідність підвищення соціальної орієнтації національної економіки через удосконалення її структури. Визначено шляхи формування інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку з окресленням напрямів удосконалення окремих інститутів.


Ключові слова


соціальна орієнтація економіки; інституційне забезпечення; структурна трансформація економіки; структурна політика; інститути

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про стратегію національної безпеки України : Указ Президента України № 105/2007 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon.rada.gov. ua/ cgi-bin/iaws/main. cgi ?nreg=105%2F200.

Україна-2012 у світових індексах [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://tvi.ua/index.php? route=information/printabie&news_id=10522&router= information/biog/biog.

Гриценко А. А. Капитализация и социализация экономики в ретроспективе и перспективе [Електронний ресурс] / А. А. Гриценко. - Режим доступу : www. nbuv. gov. ua/portai/Soc_ Gum/Mtpsa/2009_15/Gricen. pdf.

Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення : моногр. заред. д. е. н., проф. А. Ф. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ. - 532 с.

Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 293 від 17 черв. 2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : misp.kmu.gov. ua.

Колот А. М. Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку вищої освіти як провідного інституту економіки знань [Електронний ресурс]/А. М. Колот. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov. ua/portai/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/2.pdf.

Шафранський А. Проблеми підвищення якості робочої сили в Україні як неохідної умови її активного членства в СОТ [Електронний ресурс]/А. Шафранський. - Режим доступу : http://economist.iacruax.com/probiemi-pidvishhennya-yakosti- robocho-d1-97-siii-v-ukra-d1-97ni-yak-neoxidno-d1-97-umovi-d1-97-d1-97-aktivnogo.

Звіт про стан продовольчої безпеки України у 2011 році [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov. ua/fiie/iink/.../zvit2011.doc.

Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегїї модернізацїї промисловості України. - К. : НІСД, 2012. - 71 с.

Про затвердження переліку проектів із пріоритетних напрямів соціально- економічного та культурного розвитку (національні проекти) : Постанова Кабінету Міністрів України № 25б від 8 груд. 2010 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/iaws/show/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.