УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ РІВНОВАГОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Руслана Скалюк

Анотація


Запропоновано авторське визначення сутності поняття “фінансова рівновага підприємства” на основі аналізу існуючих наукових підходів. Підкреслено, що досягнення фінансової рівноваги є пріоритетним завданням фінансового менеджменту. Сформовано методичні підходи до оцінки фінансової рівноваги промислових суб’єктів господарювання, що дає змогу забезпечити комплексний підхід до ефективного управління фінансовою рівновагою промислових суб’єктів господарювання, як важливої та необхідної умови забезпечення їх стійкого економічного розвитку. Обґрунтовано основні засади процесу управління фінансовою рівновагою промислових підприємств.


Ключові слова


прибутковість; грошові кошти; економічні вигоди; фінансова рівновага; оцінка; управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Войціцький Д. С. Забезпечення відносної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку [Електронний ресурс] / Д. С. Войціцький. - Режим доступу:http://www.rusnauka.com/25_ WP_2010/Economics/71140. doc.htm.

Деменіна О. М. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О. М. Деменіна //Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 7 (37). - С. 14-18.

Керанчук Т. Оцінка стабільності фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / Т Керанчук. - Режим доступу: http://soskin.info/ea/ 1999/10/19991087. html.

Папехин Р С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.10 “Финансы, денежное обращение и кредит”/Р С. Папехин. - Волгоград, 2007. - 21 с.

Худа В. В. Рівновага як основний показник успішної економічної діяльності торговельного підприємства [Електронний ресурс]/В. В. Худа, Д. П. Постовий. - Режим доступу : http://intkonf.org/ken-huda-vv-postoviy-dp-finansova- гivnovaga-yak-osnovniy-pokaznik-uspishnoyi-ekonomichnoyi-diyaіnosti-toгgoveіnogo- pidpгiemstva/.

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 2. /И. А. Бланк. - К.: Ника- Центр, 1999. - 512 с.

Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : [моногр.] / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. - Харків: ІНЖЕК, 2003. - 144 с.

Онисько С. М. Фінанси підприємств: [підруч. для студ. вищих закл. освіти]/ С. М. Онисько, П. М. Марич. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 367 с.

Костирко Л. А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: [моногр.]/Л. А. Костирко. - Харьков: Фактор, 2008. - 336 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - К.: КНТ, 2011. - 160 c.

Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту: [навч. посіб.]/Є. Г. Рясних. - К.: Скарби, 2003. - 238 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.