ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Сергій Підгаєць

Анотація


Розглянуто та охарактеризовано сутність дефініції державно-приватного партнерства (ДПП). Охарактеризовано принципи і підходи до оцінки та розподілу фінансових ризиків між учасниками ДПП. Визначено необхідні критерії для групування ризиків відповідно до стадій життєвого циклу проектів ДПП. Виявлено та обґрунтовано найбільш ймовірні фінансові ризики в проектах ДПП. Розглянуто методи фінансової підтримки держави у контексті розподілу ризиків при реалізації проектів ДПП. Запропоновано алгоритм розподілу ризиків між державою і приватним сектором у процесі реалізації спільних проектів на основі механізму ДПП.


Ключові слова


державно-приватне партнерство (ДПП); державний сектор економіки; приватний сектор економіки; фінансові ризики ДПП

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України “Про державно-приватне партнерство”від 01.07.2010 №2404- VI[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docu- ments/12134.html

Мельник А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / А. Мельник, С. Підгаєць //Вісник ТНЕУ. - 2011. - № 1. - С. 7-19.

Risk Management. PPP Guidance Material Supporting Document, Queensland Government of Infrastructure and Planning. - 2008. - Vol. 107.

United Nations Economic Commission for Europe, A Guide to Promoting Good Gov¬ernance in Public Private Partnerships [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. unece. org/ceci/publications/ppp.pdf

Шилепницький П. І. Дослідження природи державно-приватного партнерства / П. І. Шилепницький //Регіональна економіка. - 2010. - № 3. - С. 187-195.

References

Zakon Ukrainy “Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo” vid 01.07.2010 №2404-VI [Law of Ukraine “On public-private partnership” of 01.07.2010 №2404-VI]. president.gov.ua. Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/12134.html [in Ukrainian].

A. Melnuk, S. Pidgaiets. (2011). Public-private partnership in the system of institutional support economic processes. № 1. (pp. 7-19).

Risk Management. PPP Guidance Material Supporting Document, Queensland Government of Infrastructure and Planning. (2008). (Vol. 107).

United Nations Economic Commission for Europe, A Guide to Promoting Good Governance in Public Private Partnerships. (n.d.). unece.org. Retrievd from http:// www.unece.org/ceci/publications/ppp.pdf.

P. Shylepnytskyy. (2010). Study of the nature of public-private partnership. Regional Economics, 3, 187-195.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.