Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України

Вікторія Мельник, Олег Погріщук

Анотація


Розглянуто проблеми інвестиційного забезпечення аграрного сектору України. Запропоновано та обґрунтовано концептуальну схему  інвестиційного забезпечення суб’єктів господарювання через систему організаційно-економічного забезпечення з  включенням таких  основних його елементів, як управління інвестиційним забезпеченням й формуванням інвестиційних ресурсів. Доведено, що визначення
пріоритетних напрямів вкладення капіталу та реалізація інвестиційних проектів ґрунтуються на інвестиційній моделі та потребують  обґрунтування напрямів її реалізації. Зосереджено увагу на визначенні  пріоритетів фінансової підтримки аграрного виробництва. Порушено питання реалізації регіональних інвестиційних проектів та використання місцевого потенціалу залучення інвестицій. Визначено, що система інвестиційного забезпечення аграрного сектору формується під впливом соціально-економічних, фінансово-економічних та економіко-правових чинників на основі взаємозв’язку таких складових, як: нормативно-правова база, кадровий потенціал, організаційно-економічне, науково-інноваційне, інформаційне, фінансове, техніко-технологічне та маркетингове забезпечення, удосконалення яких сприятиме розширенню можливостей його конкурентоспроможного розвитку. До основних заходів, що сприятимуть ефективній реалізації процесу інвестування у вітчизняному аграрному секторі, віднесено: формування стабільної нормативно-правової бази для залучення інвестицій та гарантування захисту прав інвесторів і кредиторів; впровадження стратегії інвестиційного забезпечення; формування інноваційної  інфраструктури; розвиток ринку лізингових послуг; активізацію інформаційного забезпечення залучення інвестицій; забезпечення належних умов для зростання інтелектуального потенціалу виробничого сектору.

Ключові слова


інвестиційне забезпечення; інвестиційний процес інвестиційний проект; аграрний сектор

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кісіль М. І. Стратегічні напрями інвестиційного забезпечення

розвитку сільського господарства /М. І. Кісіль// Економіка АПК. – 2012. – №9. – C. 36–39.

Погріщук О. Б. Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора/О. Б. Погріщук// Агросвіт. – 2017. – №21. – С. 35–40.

Єрмаков О. Ю. Ефективність інвестицій у садівництво О. Ю. Єрмаков, М. І. Кісіль, В. І. Чорнодон. Тернопіль: Крок, 2011. – 234 с.

Данік Н. В. Інвестиційна привабливість аграрного сектора економіки України / Н. В. Данік // Актуальні питання сучасної економіки: матеріали ІІ Всеукр. заочної наук. конф. (м. Умань, 20–21 січня2011 р.). – Умань, 2011. – С. 71–74.

Вахович І. М. Концептуальні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / І. М. Вахович, Г. Л. Денисюк// Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №1. – С. 138–144.

Державна стратегія регіонального розвитку 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/385-2014-п(дата звернення: 05.08.2017).

Васильєва Л. М. Інвестиційне забезпечення стійкого розвитку аграрного сектору [Електронний ресурс] / Л. М. Васильєва. – Режим доступу: http:// official.chdu.edu.ua/article/ download/60093/55856 (дата звернення: 29.05.2017).

Деякі питання управління державними інвестиціями: Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: від 22 липня 2015 р. №571 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF(дата звернення: 03.11.2017).

Бабенко М. Д. Інвестиційна привабливість підприємств регіону/ М. Д. Бабенко// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – №2(66). – С. 51–56.

Лопатюк Р. І. Інвестиційне забезпечення підприємств аграрної сфери [Електронний ресурс]. / Р. І. Лопатюк. – Режим доступу : http://www.ukr.vipreshebnik.ru/invest-men/4527-investitsijnezabezpechennya-pidpriemstvagrarnoji-sferi.html (дата звернення: 10.02.18).

References

Kisil M. I. Stratehichni napriamy investytsiinoho zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva [Strategic directions of investment support for agricultural development]. Ekonomika APK – Economy of agroindustrial complex, 2012, No. 9, p. 36-39 [in Ukrainian].

Pohrishchuk O. B. Investytsiine kredytuvannia v systemi investytsiinoho zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektora [Investment lending in the system of investment support for the development of the agrarian sector]. Ahrosvit – AgroSvit, 2017, No. 21, p. 35-40 [in Ukrainian].

Yermakov O. Yu., Kisil M. I., Chornodon V. I. Efektyvnist investytsii u sadivnytstvo [Efficiency of investment in gardening]. Ternopil: Krok, 2011 [in Ukrainian].

Danik N. V. Investytsiina pryvablyvist ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Investment attractiveness of the agrarian sector of Ukraine’s economy]. Aktualni pytannia suchasnoi ekonomiky [Current issues of the modern economy: Proceedings of the Second AllUkrainian correspondence scientific conference], 2011, Vol. 1, p. 71-74 [in Ukrainian].

Vakhovych I. M., Denysiuk H. L. Kontseptualni zasady investytsiinoho zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku rehionu [Conceptual bases of investment support for innovative development of the region]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, 2011, No. 1, p. 138-144 [in Ukrainian].

State Strategy for Regional Development 2020 (2017), from http:// zakon.rada.gov.ua/go/385-2014-п [in English].

Vasylieva L. M. Investytsiine zabezpechennia stiikoho rozvytku ahrarnoho sektoru [Investment support for sustainable development of the agrarian sector], from https:// official.chdu.edu.ua/article/ download/60093/55856 [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy «Deiaki pytannia upravlinnia derzhavnymy investytsiiamy» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of public investment management”]. 2015, from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/571-2015-%D0%BF [in Ukrainian].

Babenko M. D. Investytsiina pryvablyvist pidpryiemstv rehionu [Investment attractivenes of enterprises of the region]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor’ia – Bulletin of the Agrarian Science of the Black Sea Region, 2012, No. 2(66), p. 65-71 [in Ukrainian].

Lopatiuk R. I. Investytsiine zabezpechennia pidpryiemstv ahrarnoi sfery [Investmen support for agricultural enterprises], from http://www.ukr.vipreshebnik.ru/invest-men/4527investitsijnezabezpechennya-pidpriemstv-agrarnoji-sferi.html [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.03.023

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.