Податкові ризики суб’єктів господарювання у сфері трансфертного ціноутворення та напрями їхньої превенції і мінімізації

Автор(и)

 • Олександр Квасовський Західноукраїнський національний університет
 • Микола Стецько Західноукраїнський національний університет
 • Ольга Ніпіаліді Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

трансфертне ціноутворення, податковий ризик, податковий ризик трансфертного ціноутворення, податкове регулювання, податковий контроль, методи трансфертного ціноутворення, суб’єкт господарювання

Анотація

Вступ.    Впровадження в Україні системи фіскального регулювання трансфертного ціноутворення обмежує його  застосування суб’єктами господарювання для цілей податкової мінімізації, яке призводить до зменшення фіскальних надходжень, відпливу прибутків у низькоподаткові юрисдикції, деформації конкуренції та загального сповільнення макроекономічного розвитку. З іншого боку, дотримання складних податково-регулятивних процедур щодо трансфертного ціноутворення негативно позначається на фінансовій результативності компаній і гальмує їхній розвиток. Дилема пошуку компромісних рішень, що збалансовують фіскальні інтереси держави та цілі бізнесу, лежить у площині чіткої ідентифікації вказаних податкових ризиків на мікрорівні та окресленні напрямів їхнього зниження. Мета. Мета статті – ідентифікувати й систематизувати основні податкові ризики для національних суб’єктів господарювання у результаті дотримання процедур фіскального регулювання трансфертного ціноутворення, а також розробити комплекс заходів для запобігання та мінімізації цих ризиків.

Методи. Застосовано системний підхід до дослідження податкових ризиків, пов’язаних із дотриманням суб’єктом господарювання податково-регулятивних вимог у сфері трансфертного ціноутворення. Для ідентифікації, систематизації та групування вказаних ризиків на мікрорівні й обґрунтування пропозицій щодо запобігання і мінімізації їх негативних наслідків використано методи аналізу та синтезу, індукції і дедукції, вербально-дискурсійних міркувань, опрацювання та графічного відображення статистичних даних, аргументації, логічного пояснення тощо.

Результати. За допомогою даних міжнародного соціологічного дослідження підтверджено, що основоположною детермінантою податкових ризиків суб’єктів підприємництва під час застосування трансфертного ціноутворення є значна складність фіскально-регулятивних процедур. Виокремлено й розкрито зміст трьох груп згаданих ризиків: зростання фінансових витрат на дотримання податково-регулятивних вимог; донарахування податку на прибуток за результатами перевірок або самостійного коригування оподатковуваного прибутку; суттєві фінансові санкції за неподання, несвоєчасне представлення звітності з трансфертного ціноутворення до органів контролю, неповне або недостовірне відображення у ній необхідної інформації. Запропоновано комплекс заходів для зниження ймовірності виникнення та нейтралізації негативних ефектів податкових ризиків суб’єктів господарювання у сфері трансфертного ціноутворення.

Висновки. Трансфертне ціноутворення генерує значні податкові ризики для суб’єктів господарювання, пов’язані з виконанням складних податково- регулятивних процедур. превентивний захист і зниження вказаних ризиків потребують упровадження ефективних систем спеціалізованого управлінського обліку та контролю, оптимізації процесів документообігу і розробки внутрішніх стандартів із трансфертного ціноутворення, за потреби передавання підготовки податкових звітів із трансфертного ціноутворення на аутсорсинг.

Перспективи. пріоритетним напрямком подальших досліджень є розроблення теоретико-концептуальних та науково-прикладних засад виваженої політики трансфертного ціноутворення і впровадження ефективної системи внутрішнього контролю за цим процесом.

Біографії авторів

 • Олександр Квасовський, Західноукраїнський національний університет

  кандидат економічних наук, доцент,

  доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу

 • Микола Стецько, Західноукраїнський національний університет

  доктор економічних наук, доцент,

  професор кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу

 • Ольга Ніпіаліді, Західноукраїнський національний університет

  кандидат економічних наук, доцент,

  доцент кафедри фінансових технологій та банківського бізнесу

Посилання

Король С. Я., Уманців Г. В., Шушакова І. К. Розвиток трансфертного ціноутворення в умовах глобалізації. Економічна теорія та право. 2021. № 2 (45). С. 87–100.

Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика : монографія. Тернопіль : ТНЕУ. 2009. 312 с.

Краєвський В. М., Муравський О. Ю. Ризикоорієнтований підхід в системі податкового контролю за трансфертним ціноутворенням. Український економічний часопис. 2023. № 1. С. 23–28.

Курілов Є. А. Міжнародний досвід опрацювання та оцінювання контролюючими органами ризиків трансфертного ціноутворення. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 4. С.158–159.

Muzychuk, Mariana I. (2023). Risk Assessment Methods of Transfer Pricing. Business Inform. 8, 254–263. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-8-254-263

Сташенко Ю., Гавриловський О. Міжнародний досвід з питань трансфертного ціноутворення. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2023. Вип. 3. С. 358-367. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aabere_2023_3_30

Кужелєв М. О., Сиволап І. М. Моніторинг контрольованих операцій як елемент контролю за трансфертним ціноутворенням. Ефективна економіка. 2021. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9425

Jost, S. P., Pfaffermayr, M., Winner, H. (2014).Transfer pricing as a tax compliance risk. Accounting and Business Research. Vol. 44. Iss. 3. P. 260–279.

Thi, T. H. L., Mortimer, C., & Pinto, D. (2014). The role and design of a transfer pricing risk assessment framework for tax administrators. The Tax Specialist. Vol. 18 (2). P. 74–83. URL: https://espace.curtin.edu.au/handle/20.500.11937/5285

Spotlight on Transfer Pricing – Identifying complexity and areas of risk. URL: https:// www.bdo.global/en-gb/insights/tax/transfer-pricing/spotlight-on-transfer-pricing- identifying-complexity-and-areas-of-risk

Рекомендований (невиключний) перелік джерел інформації для отримання котирувальних цін. URL: https://tax.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorennya- ta-mijnarodne-opodatkuvannya/transfertne tsinoutvorennya/rekomendovaniy-- neviklyuchniy--perelik-djerelinformatsii/616123.html

Метеленко Н. Г., Афонов Р. П., Попова А. О. Трансфертне ціноутворення як інструмент сучасного фінансового механізму. Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу в умовах економіки відновлення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 квітня 2023 р.) / відп. ред. та упоряд. В. В. Храпкіна, К. В. Пічик ; Національний університет «Києво-Могилянська академія» [та ін.]. Київ : Видав. дім «Києво-Могилянська академія». 2023. T. 1. C. 67–71.

OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/0e655865-en

Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

Результати роботи ДПС щодо податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (лютий 2024 року). URL: https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/ transfertne-tsinoutvorennya-ta-mijnarodne-opodatkuvannya/transfertne- tsinoutvorennya/prezentatsiyni-materiali/756662.html

Карпенко І. В. Методика обліку трансфертного ціноутворення на підприємствах торгівлі. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 1. С. 416–424. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2018_1_69

Лоханова Н. О. Проблеми інформаційного забезпечення трансфертного ціноутворення в системі ділового партнерства підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6481

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Квасовський, Олександр, et al. “Податкові ризики суб’єктів господарювання у сфері трансфертного ціноутворення та напрями їхньої превенції і мінімізації”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 47-66, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 519

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.