Актуальні питання міжнародної економічної діяльності українських автоперевізників вантажів у контексті євроінтеграції

Вікторія Адамик, Дарина Рожнятовська

Анотація


Вступ. Розвиток транспортної галузі України, зокрема автомобільних перевезень, є необхідною передумовою посилення її конкурентних позицій на зарубіжних, передусім європейських, ринках. Пошук шляхів вирішення проблем вітчизняних підприємств, що надають автотранспортні послуги з перевезень вантажів, зумовлений чинниками внутрішнього та зовнішнього середовища, в умовах євроінтеграції набуває особливої актуальності.

 Мета дослідження вивчення умов міжнародної економічної діяльності вітчизняних автоперевізників на європейських ринках та виявлення можливостей посилення їх конкурентних позицій і усунення технічних бар’єрів.

 Методи дослідження. Наукову розвідку здійснено за допомогою таких методів, як: аналіз та синтез для виявлення проблем функціонування вітчизняної системи автоперевезень та формування концепції її укріплення; компаративний аналіз, зокрема елементи методики визначення Індексу ефективності логістики, для дослідження логістичної галузі в Україні та виявлення технічних бар’єрів на шляху до євроінтеграції у цій сфері, табличного та візуального методів для наочного подання матеріалу.

 Результати. У процесі дослідження виявлено тенденції розвитку сфери транспортних послуг в ЄС і Україні та виокремлено проблеми вітчизняної галузі автоперевезень вантажів. Зазначено, що попри сприятливі передумови, зокрема геополітичні, потенціал транспортної галузі України на зовнішніх ринках використовується не повністю. Охарактеризовано наявну нормативно-правову базу здійснення міжнародних вантажних перевезень автомобільним транспортом, констатовано її формальну достатність. На основі аналізу Індексу ефективності логістики здійснено порівняння рівня розвитку логістики в Україні та її основних партнерів в автомобільних вантажних перевезеннях. Виявлено, що за усіма показниками індексу Україна посідає нижчі позиції, ніж країни-партнери. Спираючись на визначення конкурентної позиції вітчизняних підприємств на європейських ринках транспортних послуг, окреслено основні проблеми та слабкі місця, а саме: недосконалу роботу митниці, неякісну інфраструктуру, корупційні дії чиновників, окремі прогалини у нормативній базі тощо. Особливу увагу приділено технічним бар’єрам щодо реалізації на європейських ринках послуг з автотранспортних перевезень вантажів вітчизняними підприємствами та запропоновано систему заходів з їх усунення (удосконалення системи отримання дозволів, вирішення кадрових проблем, модернізація, зокрема цифровізація галузі тощо).

 Перспективи. Для активізації та підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності українських вантажних перевізників та інтеграції вітчизняної логістичної системи у європейську, Україні необхідно опиратися не лише на власні ресурси, а й залучати міжнародну економічну допомогу, як двосторонню, так і багатосторонню. Саме технічне сприяння забезпечить вирішення кадрової проблеми та допоможе модернізувати галузі, адаптувавши їх до європейських вимог.

 Ключові слова: автоперевізники вантажів; міжнародна економічна діяльність; індекс логістики; євроінтеграція; конкурентоспроможність; технічні бар’єри.


Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Хажанець В. В. Удосконалення міжнародних перевезень вантажів (на прикладі ПАТ «КВК «РАПІД»), 2018. URL : http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/24993/1/ Hajanec_magistr.pdf (дата звернення: 26.04.2019).

Маловичко А. Експорт транспортних послуг у міжнародній і зовнішній торгівлі. Економічний аналіз. 2018. Вип. 8. Ч. 1. С. 125–128. URL : https://econa.at.ua/ Vypusk_8/p1/malovichko.pdf (дата звернення: 9.01.2020).

Trade Logistics in the Global Economy URL : https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf (дата звернення: 9.01.2020).

Маринина С. В. Вплив процесу глобалізації на перспективні напрями розвитку міжнародної торгівлі. Актуальные проблемы современной науки. 2017. № 12. C. 11–17.

Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ) № 995_234 від 19 травня 1956 р., приєднання України від 1 серпня 2006 р. № 57-V URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_234 (дата звернення: 19.04.2019).

Протокол до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів та багажу (КДПВ) від 5 липня 1978 р. № 995-686 URL : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_686 (дата звернення: 19.04.2019).

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року № 995_012 URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/995_012(дата звернення: 19.04.2019).

Міжнародна Конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах від 21 жовтня 1982р. № 995_267 приєднання України від 4 липня 2002 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_267 (дата звернення: 20.04.2019).

Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) від 2 березня 2000 р. № 994_217 URL : https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_217 (дата звернення: 20.04.2019).

Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом (КГПОГ) від 10 жовтня 1989 р. № 995_837 URL : https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_837 (дата звернення: 20.04.2019).

Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів і про спеціальні транспортні засоби, призначені для цих перевезень (УПШ) від 1 вересняя 1970 р., приєднання України від 2 квітня 2007 р.№ 995_b68 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b68 (дата звернення: 20.04.2019).

Угода про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів від 13 листопада 1997 р., приєднання України від 28 лютого 2006 р. № 995_е51 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_e51 (дата звернення: 20.04.2019).

Yudenko A. Logistics performance index and indicators of competitiveness and potential of Ukraine in the countries of the European Union. Тридцять шості економіко-правові дискусії. 2019. Секція 9. URL : http://www.spilnota.net.ua/ua/ article/id-2891/ (дата звернення: 20.04.2019).

Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 02.02.2020).

Сніжко Л., Главацький П. Визначення та оцінка чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності українських підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Серія : Технічна. 2011. Вип. 8, С. 354–359. URL : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Upsal_2011_8_96 (дата звернення: 01.02.2020).

Рожнятовська Д. Р. Технічні бар’єри у міжнародній торгівлі транспортними послугами: досвід вітчизняних автотранспортних підприємств. 77-ма Студентська науково-технічна конференція : зб тез доп.. Львів : Вида-во Львівської політехніки, 2019. C. 165–166.

Наказ Міністерства транспорту України № 757 «Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом» в редакції від 11.09.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1075-04 (дата звернення: 20.04.2019).

Спільна зустріч представників Державної служби України з безпеки на транспорті та Генерального інспекторату дорожнього транспорту Республіки Польща. URL : http://dsbt.gov.ua/novyna/spilna-zustrich-predstavnykiv-derzhavnoyi-sluzhby-ukrayiny-z-bezpeky-na-transporti-ta (дата звернення: 20.01.2020).

AsMAP-Inform – інформаційний простір для перевізників України. URL : https:// www.youtube.com/channel/UClKk30xAcODjhDj8jqnmvYA (дата звернення: 20.01.2020).

Aarnink S., Faber J. Market Barriers to Increased Efficiency in the European On-road Freight Sector. Delft. 2019. URL : https://www.cedelft.eu/en/publications/ download/1372 (дата звернення: 20.01.2020).

Alises A. Comparison of road freight transport trends in Europe. Coupling and decoupling factors from an Input–Output structural decomposition analysis. 2019. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856415002475 (дата звернення: 10.01.2020).

Міністерство інфраструктури України. URL : https://mtu.gov.ua/ (дата звернення: 20.02.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.