АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КАТЕГОРІЙНО- ПОНЯТІЙНОМУ АПАРАТІ МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • Світлана Велещук к. е. н., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

адміністративний менеджмент, адміністрація, адміністративно- державне управління, публічний адміністративний менеджмент, адміністрування, адміністративна діяльність, менеджмент, адміністративні відносини

Анотація

Піднято проблему гносеології та змісту основних трактувань поняття “адміністративний менеджмент”. Встановлено відмінності трактувань термінів “адміністративний менеджмент”, “адміністративно-державне управління”і “публічне адміністрування”. Визначено сферу застосування адміністративного менеджменту та його мету. Запропоновано групування завдань адміністративного менеджменту відповідно до визначеної  мети. Окреслено предмет, суб’єкт і об’єкт адміністра­тивного менеджменту.

Посилання

Армстронг М. Управление эффективностью работы / М. Армстронг, A. Барон. - М. : HIPPO, 2005. - 409 с

Бодди Д. Основы менеджмента /Д. Бодди, Р Пэйтон ; [под ред. Ю. Н. Каптуревского]. - СПб : Питер, 1999. - 816 с.

Ковалевски С. Научные основы административного управления / С. Ковапевски; пер. спольск. [под ред. Л. Н. Качалиной]. - М. : Экономика, 1979. - 232 с.

Ферейра Е. Administrative Management / Е. Ферейра, А. Ерасмус, Д. Гроуне- вальд. - Cape Town, South Africa : Juta & Company Ltd., 2009. - 480 c.

Словарь иностранных слов. - [7-е изд., перераб.]. - М. : Русский язык, 1990. - 624 с.

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / B. Я. Малиновський. - К. : Центр сприяння інституц. розвитку держ. служби, 2005. - 254 с.

Леер’яновВ. Б. Бібліотека економіста [Електронний ресурс] /В. Б. Леер’янов, В. І. Прокопенко. - Режим доступу : http://www.zakony.com.ua/juridical. html?catid=35797.

Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Гэрмания: уч. пособ. / И. А. Васи¬ленко. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Логос, 2000. - 200 с.

Конспект лекцій “Адміністративний менеджмент”[Електронний ресурс]/ Б-ка економіста. - Режим доступу: http://library.if.Ua/books/3.html.

Новіков Б. І. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб. / Б. І. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. - К. : Центр навч. літ., 2004. - 560 с.

Конспект лекцій “Адміністративний менеджмент” [Електронний ресурс]/ Б-ка економіста. - Режим доступу : http://management.fem.sumdu.edu.ua/ index.php/ua/methodpart/9.

Фомичев А. Н. Административный менеджмент: уч. пособ. /А. Н. Фомичев. - М.: Дашков и Ко, 2003. - 228 с.

Мельник А. Ф. Державне управління : навч. посіб. / О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання-Прес, 2003. - 336 с.

Мескон М. X. Основы менеджмента / М. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хе- доури. - М.: Дело, 2002. - 704 с.

Основи менеджменту: навч. посіб. /[за ред. В. С. Верлоки, I. Д. Михайло¬ва]. - Харків : Основи, 1996.

Райченко А. В. Административный менеджмент /А. В. Райченко. - СПб.: Питер, 2009. - 416 с.

Файоль А. Из книги “Общее и промышленное управление”/ А. Файоль // Управление - это наука и искусство / [А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд]. - М.: Республика, 1992. - 351 с.

Нойман Э. Качество на уровне Шесть Сигма / Э. Нойман, X. Стивен Хойсингтон; /[пер. сангл. под ред. О. Б. Максимовой]. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2004. - 440 с.

Завантаження

Номер

Розділ

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

Як цитувати

Велещук, Світлана. “АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КАТЕГОРІЙНО- ПОНЯТІЙНОМУ АПАРАТІ МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ”. Вісник Економіки, no. 2, Aug. 2017, pp. 157-65, https://visnykj.wunu.edu.ua/index.php/visnykj/article/view/509.

Схожі статті

1-10 з 465

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.