Навчання персоналу як механізм формування сучасної організаційної культури логістичних підприємств

Автор(и)

  • Володимир Полиняк Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

організаційна культура, механізми формування організаційної культури, професійне навчання персоналу, інтегрування новітніх технологій логістики в процес навчання персоналу, стратегічні підходи до навчання персоналу, методи оцінки результативності професійного навчання

Анотація

Вступ. Сучасні логістичні підприємства працюють в умовах високої конкуренції, динамічних змін на внутрішньому і зовнішньому логістичних ринках. Це обумовлює необхідність формування в них організаційної культури, орієнтованої на потреби реагувати на інновації, досвід партнерів, потреби споживачів логістичних послуг , процеси, що відбуваються в національному та глобальному економічному середовищах, зростання конкуренції на ринку логістичних послуг, та здатної орієнтувати персонал на необхідність досягнення високої економічної ефективності їх функціонування і конкурентоспроможності організації. Серед механізмів досягнення цих завдань особливе місце займає навчання персоналу.

Мета дослідження – розвиток теоретико-методологічних положень щодо змістовних характеристик та побудови системи навчання персоналу як механізму формування організаційної культури логістичних підприємств та вироблення пропозицій щодо їх застосування адекватно специфіці того чи іншого типу цих підприємств.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено системний та компаративний підходи. Використано такі методи дослідження як спостереження, аналіз і синтез інформації про функціонування підприємств на логістичному ринку, експертна оцінка внутрішнього та зовнішнього середовища логістичних організацій, емпірична діагностика чинних програм професійного навчання персоналу в логістичних компаніях України, абстрагування і конкретизації для вироблення пропозицій щодо визначення індикаторів оцінювання результатів реалізації програм професійного навчання.

Результати. На основі аналізу теоретичних розвідок українських та зарубіжних вчених щодо проблеми розбудови організаційної культури підприємств і розгляду механізмів, які тут використовуються, висунута гіпотеза, що забезпечення вирішення цього завдання значною мірою залежить від чинної системи навчання персоналу, яка під впливом визначених факторів має бути модернізована й адекватно відповідати стратегії розвитку організації та специфіці її діяльності на ринку логістичних послуг. Вказано на багаторівневість навчання і зроблено акцент на особливостях професійного навчання безпосередньо в компаніях. Узагальнено методичні підходи до підбору стратегій навчання в різних моделях, запропонованих зарубіжними дослідниками проблеми. Зроблено оцінювання внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на результативність навчання персоналу логістичних підприємств, та доповнено характеристикою впливу чинників, що виражають специфіку змін у їх функціональній діяльності в умовах сучасних викликів на національну та міжнародних ринках логістичних послуг. Здійснено компаративний аналіз специфіки надання логістичних послуг різними типами логістичних підприємств і її впливу на вибір технологій навчання. На основі емпіричних методів дослідження проведено оцінювання результатів навчання на трьох типах логістичних підприємств, що дало змогу виявити можливості (проблеми) інтеграції новітніх технологій логістики в навчальний процес та визначити перелік компетентностей та програмних результатів, які доцільно забезпечити в процесі реалізації програм професійного навчання для досягнення цілей організації і формування високоефективної корпоративної культури.

Перспективи. перспективною для подальших наукових досліджень може бути проблематика імплементації форм електронного навчання в практику професійного розвитку персоналу логістичних підприємств, а також особливостей трансформації їх організаційної культури в умовах діджиталізації та віддаленої роботи.

Біографія автора

  • Володимир Полиняк, Західноукраїнський національний університет

    аспірант кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

Посилання

Albliwi, S., Antony, J., Lim, S. A. H., Wiele, T. van der. Critical failure factors of Lean Six Sigma: A systematic literature review. Int. Qual. Reliab.Manag. 2014. Vol. 31. P. 1012–1030.

Карташова А. Управління персоналом. Потрібні кваліфіковані фахівці. Людина і праця. 2007. № 6. С. 87–89.

Лавриненко Л. М. Світовий досвід професійного навчання та розвитку персоналу. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики. Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. 18–19 квіт. 2019 р. Мукачево. С. 326–330.

Бойко А. Н. Профессиональное обучение персонала – основной фактор стимулирования мирового инновационного развития. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. 2015. № 1. С. 80–84

Anderson, R. Implications of the information and knowledge society for education. Sds. Voogt J., Knezek C. International handbook of information technology in primary and secondary education. New York: Springer. 1999. P. 5–22.

Wang, L., Smidt, B. Predictive Maintenance of Machine Tool Linear Axes: A Case from Manufacturing Industry. Procedia Manufacturing. Vol. 17. P 118–125.

Wilson, B. C., Jonassen, D. H. Automated instructional systems design: A. review of prototype systems. Journal of Artificial Intelligence in Education. 1991. Vol. 2 (2). P. 17–30.

Bailey, T. Jobs of the future and education they will require: Evidence from occupational forecasts. Educational Researcher. 1991. Vol. 20 (2). P. 11–20.

Offerman, K. R., Cowing, M.K. Organizations of the future: Changes and challenges. American Psychologist. Vol. 45 (2). 1990. P. 95–108.

Davis, F. D., Perceived Usefulness, Perceived Edge of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly. 1989. Vol. 13 (3) P. 319–340.

Venkatesh V., Morris M. G., Davis, G. B., Davis, F. D. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. MIS Quarterly. 2003. Vol. 27 (3). P. 425–478.

Williams, M. D., Rana, N. P., Dwivedi, V. K. Unified theory of acceptance and use of technology (UTA UT): a literature review. Journal of Enterprise Information Management. 2015. Vol. 28 (3). P. 443–488.

Hsiao, C. H., Vang, G. The international development of the technology acceptance model: A conditional analysis. International Journal of Information Management. 2011. Vol. 31 (2). P. 128–136.

Marangunic, N., Granic, A. Technology acceptance model: a literature review from 1986 to 2013. Universal Access in the Information Society. 2015. Vol. 14(1). P. 81–95.

Parmenter, D. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPIs. SE: Wiley, 2007. 448 p.

Stufflebeam, D. L. The CIPP model for evaluation. The international handbook of educational evaluation. New York: Kluwer Academic Publishers. 2003. P. 34.

Digital Workplace and Culture: How enterprises can adapt and evolve to changing digital technologies. Deloitte. 2016. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/ human-capital/articles/digital-workplace-and-culture.html

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Полиняк, Володимир. “Навчання персоналу як механізм формування сучасної організаційної культури логістичних підприємств”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 32-46, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 1116

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.