Модель удосконалення організаційно-методологічних аспектів управлінського обліку нематеріальних активів та гудвілу

Автор(и)

  • Валентина Ясишена Вінницький навчально-наукового інститут економіки Західноукраїнського національного університету
  • Віктор Пилявець Вінницький навчально-наукового інститут економіки Західноукраїнського національного університету

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

управлінський облік, нематеріальні активи, інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи, гудвіл, внутрішній гудвіл, облікова політика, класифікація

Анотація

Вступ. В умовах стрімкого розвитку інформатизації економіки і підвищеного рівня конкуренції виникає необхідність в охопленні ширшого кола об’єктів нематеріального походження в управлінському обліку. Це обумовлюється важливістю нематеріальних активів (далі – НМА) та об’єктів, пов’язаних з ними, зростанням їхнього впливу на економічні процеси, що викликає необхідність удосконалення методології й організації їх управлінського обліку.

Мета статті – формування комплексної моделі, яка сприятиме удосконаленню методології та організації управлінського обліку НМА та гудвілу в системі управлінського обліку.

У процесі вивчення вказаної теми використано такі методи дослідження: аналізу й синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; моделювання – для визначення впливу факторів на методологію управлінського обліку НМА, гудвілу й формування комплексної моделі; табличний – для представлення груп аналітичних рахунків інтелектуальних активів; абстрактно-логічний – для формування теоретичних узагальнень та висновків.

Результати дослідження. Окреслено принципи, класифікаційні ознаки управлінського обліку НМА та об’єктів, пов’язаних з ними. Уточнено поняття «інтелектуальний капітал» і «внутрішній гудвіл». Сформовано організаційні засади обліково-інформаційного забезпечення системи управління активами нематеріального походження. проведено аналіз впливу факторів (зовнішніх, внутрішніх) на функціонування підприємств харчової промисловості та методологію обліку НМА і гудвілу. В комплексній моделі узагальнено основні методологічні та організаційні напрями удосконалення управлінського обліку НМА та об’єктів, пов’язаних з ними, для підприємств харчової промисловості.

Перспективи. подальші наукові дослідження доцільно зосередити на розробці методів оцінювання інтелектуальних активів. Це суттєво вплине на якість формування інформаційної складової про внутрішній гудвіл підприємства, на обґрунтованість управлінських рішень для ефективного використання цих об’єктів, а також слугуватиме підтвердженням розрахунку вартості підприємства.

Біографії авторів

  • Валентина Ясишена, Вінницький навчально-наукового інститут економіки Західноукраїнського національного університету

    доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, обліку та оподаткування

  • Віктор Пилявець, Вінницький навчально-наукового інститут економіки Західноукраїнського національного університету

    кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки, обліку та оподаткування

Посилання

Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні : моногр. / [за ред. М. С. Пушкаря]. Тернопіль : Екон. думка, 2010. 267 с.

Журавльова І. В. Теоретичні засади стратегічного моніторингу формування інтелектуального капіталу підприємства. Проблеми науки. 2007. № 7. С. 32–39.

Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал (теоретичний аспект). Інтелект. капітал. 2002. № 1. С. 16–27.

Бондар М. І. Визнання гудвілу при придбанні підприємства з метою його відображення в обліку. Формування ринкової економіки: наук. зб. Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. Вип. 24. Київ, 2010. С. 528–536.

Травін В. В. Особливості організації бухгалтерського обліку внутрішнього гудвілу як прояву соціального капіталу на мікроекономічному рівні. Вісник ЖДТУ. 2010. № 2 (52). С. 197–201.

Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки та обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 9. С. 20–23.

Олендій О. Т., Шушакова І. К. Управлінський облік нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах. Вісник ОНУ ім. Мечнікова. 2014. Т. 19, вип. 2/6 С. 135–140.

Кантаєва О. В., Бабіч М. І. Контроль ефективності використання нематеріальних активів для прийняття управлінських рішень. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. Вип. 3 (21). С. 177–185.

Management accounting information for decision-making and strategy execution. Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura, S. Mark Young. 6th ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012. 551 p.

Global Management Accounting Principles. CGMA. 2017. URL: https://www. cgma.org/content/dam/cgma/resources/reports/downloadabledocuments/global- management-accounting-principles.pdf

Легенчук С. Ф. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу : автореф. дис. … канд. екон. наук. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Київ, 2006. 21 с.

Ясишена В. В., Головай Н. М. Класифікаційні й амортизаційні аспекти обліку нематеріальних активів. Економiка та держава. 2022. № 3. С. 4 – 9.

Zadorozhnyi Z.-M., Yasyshena V. Іntangible assets accounting and reporting issues. Marketing and Management of Innovations. 2019. № 4. Р. 182–193.

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Ясишена, Валентина, and Віктор Пилявець. “Модель удосконалення організаційно-методологічних аспектів управлінського обліку нематеріальних активів та гудвілу”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 129-44, https://doi.org/10.35774/.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

Схожі статті

1-10 з 282

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.