Чинники, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів у підприємстві та шляхи її підвищення

Автор(и)

  • Віталій Микитюк Західноукраїнський національний університет
  • Віктор Флис Західноукраїнський національний університет

DOI:

https://doi.org/10.35774/

Ключові слова:

матеріаломісткість, використання матеріальних ресурсів, екзогенні чинники, ендогенні чинники, система показників, оцінка ефективності

Анотація

Вступ. В умовах війни та післявоєнної відбудови економіки України основним джерелом здійснення модернізаційних перетворень української промисловості стає інтенсифікація виробництва, економія матеріальних та інших видів економічних ресурсів, підвищення ефективності використання нагромадженого ресурсного потенціалу. Динаміка ефективності матеріалоспоживання і рівень матеріаломісткості в процесі виробництва продукції формуються під впливом екзогенних та ендогенних чинників із врахуванням інноваційних складових нормування витрат матеріальних ресурсів у підприємстві.

Мета дослідження полягає в узагальненні та розробці науково-практичних рекомендацій підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів та пошуку резервів зниження матеріаломісткості продукції підприємства.

Методи дослідження. В процесі дослідження використовувались загальнонаукові і спеціальні методи пізнання: метод ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць, індексний метод, інтегральний метод, логарифмічний метод, метод пропорційного поділу, методи економіко-математичного моделювання, метод оптимізації і кореляційно-регресійний метод.

Результати. Запропонована система показників (емпіричні, моделюючі, контролюючі) дасть змогу деталізувати отримані результати, розширити уявлення про діяльність суб’єктів підприємств у напрямі підвищення ефективності використанняматеріальнихресурсів,щозабезпечитьзниженняматеріаломісткості та собівартості промислової продукції в процесі її виробництва. З’ясовано, що чинний інструментарій аналізу обмежений у застосуванні методів для всіх типів структурно-логічних моделей і відрізняється високою трудомісткістю математичних функцій та отримання економічної інтерпретації, заснований на виконанні розрахункових дій з урахуванням черговості екзогенних і ендогенних чинників моделі формування показника ефективного використання матеріальних ресурсів. Доведено, що застосовувана система нормування витрат матеріальних ресурсів заснована на використанні дослідно-статистичного, аналітично- розрахункового та дослідно-лабораторного методів. Встановлено, що недоліком формування нормативних витрат є відсутність чинника обліку науково-технічного розвитку підприємства і можливих втрат (відходів) матеріальних ресурсів у виробничому процесі.

Перспективи. подальші дослідження мають бути спрямовані на здійснення безперервного процесу підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на основі розроблення та застосування структурної блок-схеми поетапного виконання організаційно-розрахункових операцій з їхньою систематизацією, що дасть змогу суттєво знизити матеріаломісткість і собівартість продукції.

Біографії авторів

  • Віталій Микитюк, Західноукраїнський національний університет

    кандидат економічних наук, доцент кафедри транспорту та логістики

  • Віктор Флис, Західноукраїнський національний університет

    аспірант, кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу

Посилання

Зінченко О. В. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів на підприємстві. приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 3 (03). С. 77–84.

Касич А. О. Сучасні підходи до методики аналізу використання матеріальних ресурсів. Ефективна економіка. 2016. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ efek_2016_11_9

Крохмаль С. С. Управління матеріальними ресурсами на промисловому підприємстві. Бізнес Інформ. 2012. № 10. С. 109–113.

Круш П. В. Теоретичні основи управління матеріальними запасами підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. С. 239–245.

Манзій О. П. Поняття ресурсного потенціалу як економічної категорії. Бізнес- навігатор. 2018. Вип. 4. С. 90–93.

Микитюк П. П., Флис В. Р. Управління ефективністю використання матеріально- технічних ресурсів на підприємстві. Економічний аналіз. 2023. Т. 33. № 4. С. 216–223. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/index

Микитюк П. П., Микитюк Ю. І., Завитій Я. М. Методика аналізу та управління ефективністю використання виробничих ресурсів організації. Економічний аналіз. Том 32 № 4 (2022). С. 217–228. URL: http://econa.wunu.edu.ua/index. php/econa/article/view/5108

Михайлюк М. О. Систематизація методичних підходів до оцінювання матеріальних ресурсів на промислових підприємствах. Ефективна економіка. 2017. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5499 32.

Талах Т. А. Особливості багатофакторного аналізу матеріальних ресурсів підприємства. Економічний форум. 2019. № 1. С. 124–133.

Урманов Ф. Ш. Особливості підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/ uploads/2017/01/225.pdf.

Фалінська М. Економічна сутність та аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Галицький економічний вісник. 2012. № 6 (39). С. 132–137.

Шаманська О. І. Сучасні підходи до оцінювання ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2013 № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1860

Завантаження

Опубліковано

2024-05-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Микитюк, Віталій, and Віктор Флис. “Чинники, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів у підприємстві та шляхи її підвищення”. Вісник Економіки, no. 1, May 2024, pp. 218-32, https://doi.org/10.35774/.

Схожі статті

1-10 з 575

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.