ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ З ПОЗИЦІЇ МАРКСИСТСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

Алевтина Кудінова

Анотація


Досліджено проблему трансформації класичної політичної економії в умовах глобалізації: яким чином зміна природи та структури суспільного продукту, поява нових суб’єктів світової економіки (наприклад, транснаціональних корпорацій), зміна галузевих структур ринку модифікують методологію, категоріальний апарат та інструментарій політичної економії. Визначено місце неекономічних факторів економічного розвитку в умовах глобалізації(вестернізація, глокалізація, культурний імперіалізм тощо). Розкрито соціально-економічний зміст глобальної політичної економії. Виокремлено ключові відмінності глобальної політекономії від класичної.

Ключові слова


глобальна політична економія; класична політична економія; глобалізація; соціально-економічні відносини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Фукуяма Ф. Великий разрыв / Ф. Фукуяма ; [пер. с англ. под общ. ред. А. В. Александровой]. - М.: ACT: Ермак, 2004.

Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: АСТ, 2004.

Иноземцев В. Л. Пределы “догоняющего"развития /В. Л. Иноземцев. - М. : Экономика, 2000. - 295 с.

Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: моногр. /под науч. ред. проф. Д. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова. - К., 2013.

O’Brien R. Global Political Economy. Evolution and Dynamics/R. O’Brien, M. Wil¬liams. - New York, 2004.

Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія (проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень) : навч. посіб. / Ю. К. Зайцев, В. С. Савчук. - К.: КНЕУ, 2011.

Гельвановский М. И. Философия хозяйства и конкурентоспособность /М. И. Гельвановский //Экономическая теория на пороге ХХІ века - 6: в 2 кн. /[под ред. Ю. М. Осипова и др.]. - М., 2002. - С. 138.

Бланки А. История политической экономии. Т. 1 / А. Бланки. - Спб., 1869. - С. 8.

Тарасевич В. М. Політична економія: ім’я власне, широкий смисл і предметний простір / В. М. Тарасевич // Економічна теорія. - 2012. - № 1. - C. 21-34.

Дилигенский Г. “Конец истории" или смена цивилизаций?/Г. Дилигенский// Вопросы философии. -1991. - № 3.

Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции /Дж. Стиглиц. - М., 2003. - С. 23.

Владимирова И. Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия [Электронный ресурс]/И. Г. Владимирова. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/ press/management/2001-3/10.shtml.

Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський //Економіка України. - 2012. - № 5 (606). - С. 4-17.

William A. Niskanen THE PECULIAR ECONOMICS OF BUREAUCRACY / A. William //American Economic Review. - 1968. - No. 58 (2). - P. 293-305.

References

Fukuiama F Great disruption / F Fukuiama ; translated from English, ed. by A. V. Aleksandrovoi. - M. : ACT: Ermak, 2004 (In Russ.).

Toffler E. Third wave /E. Toffler. - M. : AST, 2004 (In Russ.).

Inozemtsev V. L. Limits of chasing development / V. L. Inozemtsev. - M.: Ekonomika, 2000. (In Russ.).

Global economic development: tendencies, assymetries, regulation: мonogr. /рod nauch. red. prof. D. Luk’ianenko, A. Poruchnika, V. Kolesova. - K., 2013 (In Russ.).

O’Brien R. Global Political Economy. Evolution and Dynamics/R. O’Brien, M. Wil¬liams. - New York, 2004.

Zaitsev Iu. K. modern political economy (problems and institutional field of the object and methodology of research): manual / Iu. K. Zaitsev, V. S. Savchuk. - K. : KNEU, 2011 (In Ukr.).

Gel’vanovskii M. I. Philosophy of economy and competition / M. I. Gel’vanovskii // Ekonomicheskaia teoriia na poroge XXI veka - 6: v 2 kn. /[ed. by Iu. M. Osipova i dr.]. - M., 2002. - P. 138 (In Russ.).

Blanki A. History of political economy T. 1 / A. Blanki. - Spb., 1869. - P. 8 (In Russ.).

Tarasevich V. M. PoUtical economy: name, broad sense and scope / V. M. Tarase- vich // Ekonom'ichna teonia. - 2012. - № 1. - P. 21-34 (In Ukr.).

Diligenskii G. “The end of history" or civilisation change? / G. Diligenskii //Voprosy filosofii. - 1991. - № 3 (In Russ.).

Stiglits Dzh. Globalization: alarming tendencies/Dzh. Stiglits. - M., 2003. - P 23 (In Russ.).

Vladimirova I. G. Globalization of world economy: problems and consequences [WWW resource]. - Available at: http://www.cfin.ru/press/management/2001-3/ 10.shtml (In Russ.).

Gal’chins’kii A. Econimical development: methodology of renewed paradigm / A. Gal’chins’kii //Ekonomіka Ukraini. - 2012. - № 5 (606). - P. 4-17 (In Ukr.).

William A. Niskanen THE PECULIAR ECONOMICS OF BUREAUCRACY / A. William //American Economic Review. - 1968. - No. 58 (2). - P. 293-305.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.