Концептуальні засади розвитку зеленого фондового ринку в Україні

Тетяна Пімоненко

Анотація


Проаналізовано основні передумови активізації зеленого фондового ринку в Україні. Визначено основні тенденції розвитку світового зеленого фондового ринку. Показано основні складові механізму функціонування зеленого фондового ринку на основі результатів аналізу вітчизняної нормативної бази у сфері регулювання ринку цінних паперів та зарубіжного досвіду розвитку зеленого фондового ринку. Обґрунтовано зелений фондовий ринок як сукупність спеціалізованих установ, які формують платформу для постійно діючого обігу зелених цінних паперів (емісія, купівля та продаж), на основі узагальнених результатів дослідження наукових праць. Зазначено, що зелений фондовий ринок має сприяти обігу та раціональному розміщенню зелених фінансових ресурсів, надавати можливість оцінювати еколого-економічну ефективність економічних суб’єктів, створювати умови для чесної конкуренції.
Розглянуто зелені фінанси у рамках даного дослідження як фінансові ресурси, що спрямовуються на реалізацію заходів з досягнення зелених цілей (пом’якшення наслідків дії зміни клімату; поширення альтернативної енергетики; впровадження чистих технологій; поширення енергоефективних (зелених) проектів та ін.).


Виокремлено основні цілі, функції та систематизовано принципи функціонування зеленого фондового ринку. Наголошено, що основними принципами розбудови зеленого фондового ринку мають бути: відповідність цілям сталого розвитку; соціальна справедливість; захист інвесторів; урегульованість; контрольованість; правова упорядкованість; транспарентність. Зазначено, що з метою забезпечення дотримання принципу транспарентності зеленого фондового ринку необхідним
є розробка механізму ідентифікації, класифікації та обліку зелених активів, у відповідності до яких в подальшому буде розроблено відповідну класифікацію зелених фінансових ресурсів. Встановлено основні суб’єкти та їх роль у розвитку зеленого фондового ринку як невід’ємна складова системи зелених фінансів.

Результати дослідження свідчать, що каталізатором розвитку зеленого фондового ринку є розвиток ринку зелених цінних паперів (а саме зелених облігацій) та зелених фондових індексів.


Ключові слова


зелені цінні папери; зелені бонди; зелені облігації; емітент; ринок

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Данилюк М. М. Державні цінні папери як інструменти фінансування держави в зарубіжних країнах і в Україні / М. М. Данилюк. Hауковий вісник Херсонського державного університету (сер. «Економічні науки». – вип., 6 с. 203–206.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Документ 3480-IV, редакція від 01.01.2019, підстава – 2210-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Краснова І. (2012). Концепція сталого розвитку та вихід на ринки сталих інвестицій / І. Краснова // Ринок цінних паперів України, (10) с. – 17–24.

Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=342%2F95-%E2%F0.

Baker, M., Bergstresser, D., Serafeim, G., & Wurgler, J. (2018). Financing the Response to Climate Change: The Pricing and Ownership of US Green Bonds (No. w25194). National Bureau of Economic Research.

Climate Bonds Initiative. (2017). Explaining green bonds, from: https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds

Dkhili, H. (2018). Environmental performance and institutions quality: evidence from developed and developing countries. Marketing and Management of Innovations, 3, 333-244. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-30

Eyraud, L., Clements, B., & Wane, A. (2013). Green investment: Trends and determinants. EnergyPolicy,60,852–865.doi:10.1016/j.enpol.2013.04.039

Khan K., Qingyang W., Khurshid A. (2017). Causal Relationship between Monetary Policy and the Stock Market: a Bootstrap Rolling Window Approach. Financial Markets, Institutions and Risks, 1(4), 5-15. 10.21272/fmir.1(4).5-15.2017

Krasnyak V., Chygryn, O. (2015). Theoretical and applied aspects of the

development of environmental investment in Ukraine. Marketing and Management of Innovations. 3, P. 226-234.

Peng, H., Lu, X., & Zhou, C. (2018). Introduction to China’s Green Finance System. Journal of Service Science and Management, 11(01), 94.

Pimoenenko T, Chygryn O., Luylov O. Green Entrepreneurship as an Integral Part of the National Economy Convergence. National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: a monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. O. Prokopenko, Ph.D in Economics V. Omelyanenko, Ph.D in

Pimonenko T., Lushyk K. (2017). Green investing: EU experience for Ukraine Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 3, 61–67. 10.21272/ 1817-9215.2017.2-08

Pimonenko T., Myroshnychenko Yu., Korobets O., Lytvynenko O.(2017). Ecological stock indexes: foreign experience and lessons for Ukraine. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 4, 121-127.

Pimonenko T., Us J., Leus D., Fedyna S. (2017). The modern ecological and economic instruments for sustainable development. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 2, 57–67.

S&P Dow Jones Indices LLC.(2018). S&P 500 Environmental & Socially Responsible Index. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://us.spindices.com/indices/equity/sp-international-environmental-socially-responsible-index

Sotnyk, I., Shvets, I., Momotiuk, L., & Chortok, Y. (2018). Management of Renewable Energy Innovative Development in Ukrainian Households: Problems of Financial Support. Marketing and Management of Innovations, 4, 150-160. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-14

Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. – Ruda Њl№ska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. –p.358-365.

The green bond market in Europe 2018. (2018). Prepared by the Climate Bonds Initiative. Retrieved from: https://www.climatebonds.net/files/files/The%20Green%20Bond%20Market%20in%20Europe.pdf

The Green Investment Report. (2013) World Economic Forum. www3.weforum.org/docsWEF_GreenInvestmentReport_ExecutiveSummary_2013.pdf

Triodos Bank. Green investment – what does it actually mean? Retrieved from: https://www.triodos.co.uk/en/personal/ethical-investments/green-investments/

Unlocking the green bond potential in India. Retrieved from: https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/422432/Unlocking%20the%20Green%20Bond%20Potential%20in%20India.pdf

Us, H., & Malyarets, L. (2018). Multi-criteria optimization of the balanced

scorecard for the enterprise’s activity evaluation: management tool for businessinnovations. Marketing and Management of Innovations, (3), 49.

Zadorozhnyi, Z.-M., Sudyn, Y. & Muravskyi, V. (2018). Goodwill Assessment in Enterprise Management: Innovative Approaches Using Computer and Communication Technologies. Marketing and Management of Innovations, 4, 43-53. http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-0

Zhu D (2018) Exploring the Impact of Green Financial Derivatives on China’s Environmental Protection. Ekoloji 27(106): 1857-1865.

References

Danyliuk M. M. Derzhavni tsinni papery yak instrumenty finansuvannia derzhavy v zarubizhnykh krainakh i v Ukraini [Public securities as a way for financing in foreign countries and in Ukraine]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser. Ekonomichni nauky – Scientific Journal of Kherson State University. Series Economics, Issue 6, p. 203-206 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro tsinni papery ta fondovyi rynok» № 3480-IV vid 01.01.2019 [Law of Ukraine «On Securities and the Stock Market» No. 3480-IV of 01.01.2019], from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 [in Ukrainian].

Krasnova I. Kontseptsiia staloho rozvytku ta vykhid na rynky stalykh investytsii [The concept of sustainable development and access to markets of sustainable investments]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrainy – Securities Market of Ukraine, 2012, No. 10, p. 17-24 [in Ukrainian].

Pro Kontseptsiiu funktsionuvannia ta rozvytku fondovoho rynku Ukrainy [On the concept of functioning and development of Ukraine’s stock market], from https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/lawsz/main.cgi?nreg=342%2F95-%E2%F0 [in Ukrainian].

Baker M., Bergstresser D., Serafeim G., Wurgler J. Financing the Response to Climate Change: The Pricing and Ownership of US Green Bonds (No. w25194). National Bureau of Economic Research, 2018.6. Climate Bonds Initiative. Explaining green bonds, from https://www.climatebonds.net/market/explaining-green-bonds.

Dkhili H. Environmental performance and institutions quality: evidence from developed and developing countries. Marketing and Management of Innovations, 2018, No. 3, p. 333-244, from http://doi.org/10.21272/mmi.2018.3-30

Eyraud L., Clements B., & Wane A.Green investment: Trends and determinants. Energy Policy, 2013, No. 60, p. 852-865.

Khan K., Qingyang W., Khurshid A. Causal Relationship between Monetary Policy and the Stock Market: a Bootstrap Rolling Window Approach. Financial Markets, Institutions and Risks, 2017, No. 1(4), p. 5-15.

Krasnyak V., Chygryn, O. Theoretical and applied aspects of the development of environmental investment in Ukraine. Marketing and Management of Innovation, 2015, No. 3, p. 226-234

Peng H., Lu X., & Zhou C. Introduction to China’s Green Finance System. Journal of Service Science and Management, 2018, No. 11(01), p. 94.

Pimoenenko T, Chygryn O., Luylov O. Green Entrepreneurship as an Integral Part of the National Economy Convergence. National Security & Innovation Activities: Methodology, Policy and Practice: a monograph.

Pimonenko T., Lushyk K. Green investing: EU experience for Ukraine. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 2017, No. 3, 61–67.

Pimonenko T., Myroshnychenko Yu., Korobets O., Lytvynenko O.(2017). Ecological stock indexes: foreign experience and lessons for Ukraine. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 2017, No. 4, p. 121-127.

Pimonenko T., Us J., Leus D., Fedyna S. The modern ecological and economic instruments for sustainable development. Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., 2017, No. 2, p. 57-67.

S&P Dow Jones Indices LLC 2018. S&P 500 Environmental & Socially Responsible Index, from https://us.spindices.com/indices/equity/sp-international-environmentalsocially-responsible-index.

Sotnyk I., Shvets I., Momotiuk L., Chortok Y. Management of Renewable Energy Innovative Development in Ukrainian Households: Problems of Financial Support. Marketing and Management of Innovations, 2018, No. 4, p. 150-160, from http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-14.

Technical Sciences, Assoc. Prof. Yu. Ossik. Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018, p.358-365.

The green bond market in Europe 2018. Prepared by the Climate Bonds

Initiative, from https://www.climatebonds.netfilesfilesThe%20Green%20Bond%20Market%20in%20Europe.pdf

The Green Investment Report 2013. World Economic Forum, from www3.weforum.org/docsWEF_GreenInvestmentReport_ExecutiveSummary_2013.pdf

Triodos Bank. Green investment – what does it actually mean? from https://www.triodos.co.uk/en/personal/ethical-investments/green-investments/

Unlocking the green bond potential in India, from

https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/422432/Unlocking%20the%20Green%20Bond%20Potential%20in%20India.pdf.

Us H., Malyarets L. Multi-criteria optimization of the balanced scorecard for the enterprise’s activity evaluation: management tool for business-innovations. Marketing and Management of Innovations, 2018, No. 3, p. 49.

Zadorozhnyi Z.-M., Sudyn Y., Muravskyi V. Goodwill Assessment in Enterprise Management: Innovative Approaches Using Computer and Communication Technologies. Marketing and Management of Innovations, 2018, No. 4, p. 43-53, from http://doi.org/10.21272/mmi.2018.4-04.

Zhu D. Exploring the Impact of Green Financial Derivatives on China’s Environmental Protection. Ekoloji, 2018, No. 27(106), p. 1857-1865.
DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2018.04.069

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.